Вие сте тук

Приключиха обявените конкурси за избор на органи за управление на публичните предприятия в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията

08.02.2021

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията избра и назначи по-голямата част от съставите на органите за управление на публичните предприятия в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изборът и назначаването идват след проведени конкурси.

Съгласно § 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия, в 16-месечен срок от влизането на закона в сила съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му. Законът за публичните предприятия заложи изискване всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия да се избират и назначават след провеждане на конкурс, като условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона. Членовете на органите за управление и контрол са: (а) представители на държавата и (б) независими членове. Независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава на съответния орган за управление и контрол.

Конкурсите за независимите членове на органите за управление на публичните предприятия, определени като „големи“ в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията се проведоха от Агенцията за публичните предприятия и контрол, а за представителите на държавата – от комисия, назначена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За публичните предприятия, които не са големи, така, както е според изискванията на Закона за публичните предприятия, конкурсите се проведоха от комисия, назначена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Агенцията за публичните предприятия и контрол назначи комисия за номиниране на независимите членове на органите за управление и контрол на големите предприятия. Комисията за номиниране на представителите на държавата беше назначена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Резултатите от конкурсите и номинираните кандидати бяха предоставени на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за вземане на решение.

Със свои решения министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията избра и назначи за членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията както следва:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“:
Генерален директор и член на Управителния съвет: Георги Пеев.
Членове на Управителния съвет:
Представител на държавата: Янко Стоименов.
Независим член: Веселина Карамилева – Тодорова.

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“:
Генерален директор и член на Управителния съвет: Ангел Забуртов.
Членове на Управителния съвет:
Представител на държавата: Александър Александров
Независим член: предстои откриване на допълнителен конкурс.

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД:
Представители на държавата:
Предстои откриване на нов конкурс. Със свое решение от Протокол № 2 от 15.12.2020 г. Комисията за номиниране не е допуснала нито един от кандидатите до интервю. Нов конкурс ще бъде открит след настъпване на ефективната дата на концесията за летище София. До провеждането на нов конкурс настоящите членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД ще запазят позициите си и ще продължат да изпълняват своите задължения.

Независими членове:
Комисията за номиниране в Агенцията за публичните предприятия и контрол е извършила класиране на кандидатите и е предложила номинираните кандидати на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за вземане на решение.

„ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ“ ЕАД:
Представители на държавата: Лъчезар Миленчев и Пламен Спасов.
Независим член: предстои откриване на допълнителен  конкурс. 

„ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД:
Управител: Георги Данчев. 

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“:
Генерален директор и член на Управителния съвет: Красимир Папукчийски
Членове на Управителния съвет:
Представител на държавата: предстои откриване на допълнителен конкурс.
Независим член: Христо Алексиев

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД:
Представител на държавата: Петър Сеферов.
Независими членове: Димитър Атанасов и Тихомир Тодоров.
Предстои откриване на допълнителен конкурс за двама представители на държавата.

„ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“ ЕАД:
Представител на държавата: Диян Димов.
Предстои откриване на допълнителен конкурс за още един представител на държавата.
Независим член:  Ивайло Тодоров.

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД:
Представители на държавата: Ивайло Гавраилов.
Предстои откриването на допълнителен конкурс за още един представител на държавата.
Независим член: предстои откриване на допълнителен  конкурс.

„ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС РУСЕ“ ЕАД:
Представители на държавата: Петър Драгошинов и Венетка Серафимова.
Независим член: Румен Арабаджиев.

„ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН“ ЕООД:
Управител: Иво Иванов.

„ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД:
Представители на държавата: Георги Друмев, Светломир Николов и Никола Василев.
Независими членове: Григори Григоров и Маргарита Петрова – Кариди.

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД:
Представители на държавата: Божидар Джелебов.
Независими членове: Тодор Кондаков и Марин Христов.
Предстои откриване на допълнителен конкурс за двама представители на държавата.

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД:
Представители на държавата: Деян Дънешки, Емилия Фачева и Валентин Асенов.
Независими членове: Бисер Христов и Красимир Крачунов.

„СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД:
Представители на държавата: Петър Стоянов и Елена Йотова.
Независим член: Нина Найденова.

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД:
Представители на държавата: Ивайло Филипов, Юлияна Калчева и Валентина Недялкова.
Независими членове: Валери Борисов и Михаил Константинов.
В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, ще бъде свикано Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, на което ще бъдат предложени за гласуване от Общото събрание на акционерите избраните членове на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД.

„ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД, ГР. БУРГАС:
Управител: Чанко Мирчев

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД, ГР. ВАРНА:
Управител: Руси Русев