Вие сте тук

С Протокол № РД-08-216/09.06.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Летище София“ ЕАД, гр. София прекрати конкурс

С Протокол № РД-08-216/09.06.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Летище София“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-141/15.04.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.