Вие сте тук

С Протокол № РД-08-275/08.07.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на собственост на държавата като акционер в „Информационно обслужване“ АД, гр. София прекрати конку

С Протокол № РД-08-275/08.07.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на собственост на държавата като акционер в „Информационно обслужване“ АД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на член на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, открита с Протокол № РД-08-245/21.06.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.