Вие сте тук

С Протокол № РД-08-282/15.07.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Транспортно строителство и възстановяване“

С Протокол № РД-08-282/15.07.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-220/09.06.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията