Вие сте тук

Меморандум за разбирателство

На 27 септември 2007 г. Министерският съвет на Република България прие Решение № 636 за одобряване на Меморандума за разбирателство относно улесняването на жизненоважния граждански трансграничен транспорт.   

На 15 ноември 2007 г.  в Главната квартира на НАТО  България официално се присъединява към Меморандума.             

Меморандумът е одобрен на 11.05.2006 г. от Старшия комитет по гражданско аварийно планиране на НАТО. С писмо до посланиците, Генералния секретар на НАТО приканва   страните-членки на Организацията на северноатлантическия договор и страните участващи в инициативата „Партньорство за мир"  да подпишат Меморандума за разбирателство, с оглед повишаване на ефективността на системата за реагиране при извънредни ситуации и навременното оказване на хуманитарна помощ. Меморандумът представлява важен инструмент за изпълнение на задачите, залегнали в Плана за действие  на гражданско аварийното планиране за подобряване подготовката  на населението срещу възможни терористични атаки, включително с използване на химически, биологични, радиологични или ядрени вещества. С него ще бъдат изпълнени и част от задачите залегнали в Партньорския план за действие срещу тероризма, както и решения от срещата на високо равнище в Прага.

С Меморандума се цели да се подобри скоростта и ефикасността при предоставяне на хуманитарна помощ в случай на терористична атака, природно бедствие или катастрофа от технически характер. Меморандумът създава една обща рамка за облекчаване на трансграничния жизненоважен цивилен транспорт. Страните-членки на НАТО и партньорите се поощряват да подписват помежду си допълнителни технически/административни споразумения с цел да се определят  практическите детайли за изпълнение на този  меморандум.

Приложения: