Вие сте тук

Инфраструктурни проекти в изпълнение, финансирани по програма ИСПА

Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив-Свиленград-гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч
 

(ИНФОРМАЦИЯ ЗА физическо изпълнение към 31.12.2011)

Невъзможността за удължаване на срока за финансиране по ИСПА/КФ след края на 2010 г. във връзка с продължаващите закъснения на вече възложените договори за строителство на Фаза 1, Фаза 2 и Системите доведе до намаляване на обхвата на първоначалния проект финансиран по програма ИСПА.

Разделяне на обхвата на проекта между ИСПА и ОПТ

Обхват по ИСПА:

Промяната в обхвата беше определена на базата на обхвата на физическото изпълнение на строителните работи, предвидени да бъдат завършени до крайния период за плащане (края на 2010) и удостоверяването, че проектът е функциониращ (към края на 2011 г.).

-    Фаза 1 - всички работи

-    Фаза 2 - Всички работи до Димитровград

-    Фаза Системи - Всички работи до Димитровград

Обхват по ОПТ:

-       От гара Димитровград и всички строителни работи до гара Свиленград, включително и гара Свиленград.

-       Всички допълнителни работи, които не са включени в нито един от подписаните договори по мярка ИСПА, но необходими за успешното приключване на проекта.

Бяха подготвени и предадени в ЕК в края на 2010 г.:

- Предложение за изменение на КФ/ИСПА Финансов меморандум, Мярка № 2001/BG/16/P/PA/003 в размер на 159.2 млн. евро, целящо да обоснове обхвата на мерките, които трябва да се съфинансират със средства по програма ИСПА (Регламент 1164/94). Одобрено с Решение на Европейската Комисия от 16 декември 2011 г.

- Формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт” в размер на 207,3 млн. евро. за осигуряване на по-нататъшно финансиране за оставащите компоненти от работите, така че да се изпълни обхвата и целите на мярката по Финансовия меморандум, който е одобрен с Решение на Европейската Комисия от 22.12.2011 г.

Изготвена е тръжна документация за проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Димитровград – Свиленград”, като на 11 март 2011 г. е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка, включваща три обособени позиции:

1. „Реконструкция и електрификация на жп отсечка Димитровград-Харманли (от км 231+560 до км 266+000)”;

2. „Реконструкция и електрификация на жп отсечка Харманли-Свиленград (от км 297+750) и отсечка Свиленград – Гръцка граница”;

3. Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща подстанция Димитровград”.

След приключване на работата на оценителната комисия, Възложителят ДП НКЖИ с Решение № 24/02.09.2011 г. на Генералния директор обяви изпълнителите по трите обособени позиции на обществената поръчка.

На 19.01.2012 г. бяха подписани договорите с избраните изпълнители по трите обособени позиции.

С оглед популяризиране изпълнението на строителните дейности по проект Пловдив-Свиленград, по инициатива на Бенефициента, през отчетния период беше заснет филм, представящ текущото изпълнение на проект “Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час”, финансиран по програма ИСПА и по Оперативна програма „Транспорт”. Прожектиран е на Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение по ОПТ, проведен в периода 7-8 декември 2011 г.

В периода 16 – 18 декември 2011 г. по инициатива на ДП НКЖИ беше проведен семинар по публичност за журналисти и служители на МТИТС с участието на представители на ЗУИП. На 17.12.2011 г. транспортният министър Ивайло Московски, съвместно с участниците в семинара, извърши инспекция на строителството на жп линията Пловдив – Свиленград. Информация за събитието беше отразена в периодичната столична и регионална преса.

След проведена проба за поставяне под напрежение на Контактната мрежа в участъка от гара Крумово до гара Първомай и тестови пътувания със скорост 167,6 км/ч, на 22.12.2011 г. министър-председателят Бойко Борисов и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Ивайло Московски, пропътуваха участъка в локомотив с проектната скорост от 160 км/ч.

І. Актуално състояние на договорите по проекта

Към настоящия момент по проекта се изпълняват три договора за строителство (и един договор за изпълнение на допълнителни работи по пресичанията на комуналните съоръжения), един договор за супервизия на извършваните работи и един договор за техническа помощ на ЗУИП за комплексното управление на проекта.

Договор за строителство, железен път и електрификация Фаза І: Крумово – Първомай

Изпълнител: TERNA S.A (Гърция)

Стойност на договора (променена 88 728 832.00 Евро Допълнително споразумение № 1/24.07.2008 г.)

Стойност на договора (променена 96 131 026.00 Евро Допълнително споразумение № 2/20.08.2010 г.)

Стойност на договора (променена 99 792 441.00 Евро Допълнително споразумение № 3/03.12.2010 г.)

След провеждане на процедура на договаряне по изискванията на ЗОП с Изпълнителя на 24.07.2008 г. беше подписан Договор "Допълнителни работи по договор № EUROPEAID/117495/D/W/BG" за изпълнението на работите по пресичанията на комуналните съоръжения. С подписването на договора беше отстранена основната пречка за реализирането на договора за Фаза 1. Стойността на договора възлиза на 3 475 978 Евро. Срокът на договора е 6 месеца.

Характеристики на договора:

Изпълнител: TERNA S.A (Гърция)

Стойност на договора  3 475 978 Евро

Работите по договора са завършени.

Паралелно с подписването на договора с Изпълнителя на 24.07.2008 г. беше договорено Допълнително споразумение № 1 към договора за Фаза 1, с което Срокът за завършване се удължава с 9 месеца, а стойността на договора с 3 000 000.

За разрешаване на проблемите по изпълнението на договора и подадените от Изпълнителя искове, на 20.08.2010 г. е подписано Допълнително споразумение № 2, което включва удължаване на срока за завършване на работите до 26 декември 2010 г., както и увеличаване на договорната цена със 7 402 194.00 евро.

С цел разрешаване на подадените искове на Изпълнителя и нерешените проблеми е подписано Допълнително споразумение № 3, което увеличава договорната цена със 3 661 415.00 евро.

На 21.12.2011 г. беше подписан Акт № 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Към 31.12.2011 г. строителните работи по договора са приключили. Остават за изпълнение дейности по отстраняване на забележките, констатирани от Комисията за установяване годността за приемане на строежа, назначена от генералния директор на ДП НКЖИ, съгласно Заповед № 1514/13.12.2011 г.

Предадени са част от Наръчниците за поддръжка и експлоатация на приетите елементи от строителството, одобрени от Инженера.

Удължаване на времето за завършване – Във връзка с критичното забавяне на изпълнението поради незавършени отчуждителни процедури, Инженерът е поискал одобрение от Възложителя на междинно удължаване на времето за изпълнение на строителните дейности. След специфично одобрение от страна на Възложителя от 10.06.2011 г., Времето за завършване на строителството е удължено до края на 2011 г.

Подготвя се Адендум № 4, който ще уреди всички нерешени въпроси по договора. Назначената на 22 ноември 2011 г. със заповед на Министъра на ТИТС Комисия за анализ на адендума работи, като се очаква да приключи до края на януари 2012 г.

Договор за осигуряване на техническа помощ на ЗУИП към НКЖИ при комплексното управление на проекта

Консултант:   ADO (Athens Development Office) S.A. and WSP International Sweden

Стойност на договора 1 819 700 Евро

Стойност на договора (променена 2 594 590 Евро Допълнително споразумение № 4/29.12.2010 г.)

Договорът е в процес на изпълнение.

Ръководителят на екипа успешно изпълнява своите задължения по договора. В предвид прехвърлянето на проекта към Оперативна програма „Транспорт”, бе съгласувано преразпределение на средствата в рамките на съществуващия договор с оглед осигуряване на участието на лидера на екипа до края на 2010 г. Подписано е Допълнително споразумение 4/29.12.2010 г. към договора до приключване на проекта в програмен период към 2015 г. предвид факта, че Пловдив-Свиленград ще бъде преходен проект.

Междинни сертификати за плащане № 11 и 12 на обща стойност 136 814 .00 евро е одобрен от Бенефициента и платен от МТИТС на 28 декември 2010 г.

Договор за осигуряване на техническа помощ за супервизия на строителните работи за цялата линия

Консултант:    TYPSA S.A., Louis Berger SAS, Systra S.A., TRADEMCO S.A. and Rubicon

Стойност на договора 12 577 350 Евро

Стойност на договора (променена с 18 866 025,00 Евро. Допълнително споразумение № 4/30.12.2010 г.)

Консултантът осъществява своите задължения като ФИДИК Инженер по трите строителни договора.
Консултантът участва активно в провежданите регулярни интерфейсни координационни срещи между изпълнителите на трите строителни договора.

В предвид прехвърлянето на проекта към Оперативна програма „Транспорт”, бе подписано Допълнително споразумение за осигуряване на участието на Супервайзъра по проекта до изтичане на срока за съобщаване на дефекти и цялостно приключване на проекта към юни 2015 г.

Договор за строителство, железен път и електрификация за Фаза ІІ: Първомай – граница

Изпълнител:  “Astaldi”(Италия)

Стойност на договора 162 537 388 Евро

Стойност на договора (променена с 68 000 000 Евро. Допълнително споразумение № 1/29.11.2010 г.)

На 20.12.2011 г. беше подписан Акт № 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Към 31.12.2011 г. строителните работи по договора са приключили. Остават за изпълнение дейности по отстраняване на забележките, констатирани от Комисията за установяване годността за приемане на строежа, назначена от генералния директор на ДП НКЖИ, съгласно Заповед № 1514/13.12.2011 г.

Удължаване на времето за завършване – На 22 юли 2011 г. Възложителят дава специфично одобрение на Решението на Инженера за Удължаване на времето за завършване на договора до 9 ноември 2011 г.

На 15 ноември 2011 г. Възложителят представя към Изпълнителя Уведомление за иск № 1, съгласно под-клауза 2.5 във връзка с под-клауза 8.7 от Общите условия на договора. В уведомлението си за иска Възложителят отбелязва, че Времето за завършване на работите по договора е изтекло на 9 ноември 2011 г., но Изпълнителят не е завършил работите до тази дата. Възложителят счита, че Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя средствата за Дневни щети в съответствие с под-клауза 8.7  и в размер съгласно договора.

Договор за строителство на системите за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия

Изпълнител: Консорциум между „Талес рейл сигналинг солушънз” и „Алкател Лусент”

Стойност на договора  35 557 047 Евро

Стойност на договора (променена с 38 615 986.66 Евро. Допълнително споразумение № 1/15.12.2011 г.)

Дейностите по договора, свързани с изпълнението на договорите в обхвата на строителните договори, финансирани по програма ИСПА са в процес на завършване.

Подписан е Акт 17 за проведени 72-часови проби при експлоатационни условия на телекомуникациите и осигурителната техника на гари Катуница и Поповица. Предстои провеждане на тестове за гари Първомай, Караджалово, Ябълково и СТС Пловдив, както и на системата SCADA за участъка Първомай-Димитровград.

На 1 септември 2011 г. в ДП НКЖИ е получено Решение № 829 от 18.08.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията за предоставяне на МТИТС кодове на мобилна мрежа. Този ресурс се предоставя за срок от 6 месеца за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

На 15.12.2011 г. е издаден нов временен шестмесечен Лиценз за честотите, който влиза в сила от 22.01.2012 г. По този начин се гарантира възможността GSM-R системата в участъка Пловдив-Димитровград да бъде в нормална експлоатация през 2012 г., като паралелно с това се реши въпросът за окончателното прехвърляне на честотния ресурс към ДП НКЖИ.

Изпълнението на договора по Системите в голяма степен зависи от изпълнението на строителните договори. Във връзка с предстоящото изпълнение на договорите за изпълнение на участъка Димитровград-Свиленград, договорът по Системите беше удължен.

Удължаване на времето за завършване – На 19 септември 2011 г. Възложителят в писмо до Инженера дава специфично одобрение на междинно удължаване на времето за завършване до 31 март 2012 г., като това одобрение не се отнася до допълнителните разходи, свързани с удълженото време за изпълнение на работите.

На 15.12.2011 г. е подписан Адендум №1 към договоря по Системите, изготвен съгласно условията на под-клауза 3.5 от Специфичните условия на договора. Чрез допълнителното споразумение се обвързват договорените и одобрени 11 бр. Заповеди за изменение, междинното удължаване на времето за завършване /10,5 месеца по искове №№ 6, 7, 8 и 9 и 6 месеца допълнително междинно удължаване/ и въздействието им по договора в съответствие с неговите условия. Съгласно условията на Адендума стойността на договора се завишава на 38 615 986,66 евро, а времето за завършване – на 37 месеца или до 31.03.2012 г. 

На 29 ноември 2011 г. Изпълнителят, във връзка със забавено междинно плащане № 24, дължимо до 15.11.2011 г., подава Уведомление съгласно под-клауза 16.1 за правото на Изпълнителя да прекъсне изпълнението на работите /или да забави темпа на изпълнение и изисква доказателства за финансовите възможности на Възложителя, съгласно под-клауза 2.4 за наличен достатъчен финансов ресурс или че ще бъде наличен такъв за покриване на договорната цена, включително Адендум № 1.

На 20.12.2011 г. Възложителят представя на Изпълнителя информация относно наличието на финансов ресурс за покриването на договорната цена по договора и доказателства за финансовите възможности на Възложителя.

ІІ.  Актуално състояние на договорите по българското законодателство, финансирани от Националния бюджет извън приемливите за ISPA разходи

Договор за опазване на обектите на археологическото наследство, застрашени при строителните работи по Проекта

На 16 май 2008 г. беше подписан договор за извършване на надзор от археолозите по време на строителните работи на обекти, които не са били предвидени в договора от 2004 г.
На 4 декември 2009 г. е подписан договор за подготовка и провеждане на спасителни археологически разкопки на обекти №№ 9 и 12. На 22.07.2010 г. беше сключен анекс към договора за наблюдение при извършване на строителните работи в централната част на обект № 12. На 17.11.2010 г. беше сключен втори анекс към договора за наблюдение на обект № 12 при извършване на строителните работи в границите на сервитута.
Надзорът върху археологическите обекти ще се осъществява паралелно със строителните работи.
Приключени са археологическите разкопки в участък Първомай-Димитровград, като се извършва наблюдение от екип на НАИМ-БАН по време на строителството в обсега на обект № 12 в с. Крум.

ІІІ. Административен капацитет на ЗИУП към НКЖИ

Управляващият орган провежда регулярно оценка на качеството на административния капацитет на ЗУИП, като анализа от оценката е част от доклада за оценка, изготвян от УО.

ІV.  Предстоящи дейности

Договор по Фаза 1 - Подписване на Адендум № 4, отстраняване на забележките, констатирани от Комисията за установяване годността за приемане на строежа и установяване на годността за ползване на строежа с издаване на Акт 16;
Договор по Фаза 2 – отстраняване на забележките, констатирани от Комисията за установяване годността за приемане на строежа и установяване на годността за ползване на строежа с издаване на Акт 16;
Договор по системите - Провеждане на тестове за гари Първомай, Караджалово, Ябълково и СТС Пловдив, както и на системата SCADA за участъка Първомай-Димитровград;
Стартиране изпълнението на дейностите по реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград-Свиленград с финансиране от ОПТ.