Вие сте тук

Становище по екологична оценка на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година

Становище по екологична оценка на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година

В изпълнение на критериите на благоприятстващото условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище“ на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2021 – 2027 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година (НПРКТРБ – 2030 г.)

Разработването на Плана се финансира от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и включва следните успешно приключили дейности:

  • Дейност № 1: Анализ на транспортната инфраструктура за осъществяване на комбиниран транспорт
  • Дейност № 2: Анализ на товарния трафик по основните пътни и железопътни направления, речни и морски пристанища и на извършените операции по комбиниран транспорт. Прогноза за товарния трафик със сечения 2027 г. и 2034 г.
  • Дейност № 3: Преглед на законодателството в областта на комбинирания транспорт и опита при прилагането на мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в други държави членки на ЕС. Обобщение на законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в България. Анализ на законодателството на ЕС в областта на комбинирания транспорт
  • Дейност № 4: Анализ на националното законодателство в областта на комбинирания транспорт и на прилаганите национални мерки за стимулиране на комбинирания транспорт. Предложения за промени в законодателството и за прилагане на допълнителни мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в Република България
  • Дейност № 5: Проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.
  • Дейност № 6: Организиране на срещи със заинтересованите страни. Проучване на мнението на заинтересованите страни
  • Дейност № 7: Стратегическа екологична оценка (СЕО) на проекта на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България и при необходимост на Оценка на съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените територии

Във връзка с изпълнението на Дейност № 7 и в съответствие с изискването на чл. 19, ал. 3 и чл. 19а, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на НПРКТРБ – 2030 г. и схемата за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от НПРКТРБ – 2030 г., бяха публикувани за обществено обсъждане в срок до 15 февруари 2021 г.

Получените становища от заинтересованите страни бяха отразени в доклада за екологичната оценка и проектът на доклада за ЕО на Плана, както и самият план, бяха публикувани за становище за период от 30 дни – от 15 април 2021 г., в срок до 14 май 2021 г. На 16 юни 2021 г. постъпи становище от МОСВ, след което всички получени становища бяха отразени в преработената версия на доклада. На 23 юни 2021 г. в Министерството на околната среда и водите е изпратено искане за издаване на становище по екологичната оценка на проекта на НПРКТРБ – 2030 г.

На 14 септември 2021 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе заседание на Междуведомствена комисия – специализиран състав на Висш експертен екологичен съвет, на което беше разгледано искането за издаване на становище по екологичната оценка на проекта на НПРКТРБ – 2030 г.

На 17 септември 2021 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е получено Становище по екологична оценка № 5-4/2021 г. на проекта на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година. В изпълнение на изискването на чл. 27, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, становището е публикувано на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лице за контакт:

Евгения Евгениева – младши експерт в дирекция „Национална транспортна политика“,
e-mail: eevgenieva@mtitc.government.bg