Вие сте тук

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА

Единна информационна точка (ЕИТ)

Единната информационна точка (ЕИТ) е разработена в рамките на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). ЕИТ е изградена в изпълнение на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).

 

ЕИТ е достъпна на интернет адрес: https://sipbg.gov.bg/

 

Функциите на ЕИТ се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него лица.

ЕИТ обединява и систематизира информацията относно процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни да издават актове в областта и съответните им такси. Гарантиран достъп до всички налични образци на документи за получаване на разрешения и други актове, свързани с изграждането на инфраструктура. Осигурени са условия за попълване и подаване по електронен път на заявления и документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

ЕИТ предоставя система от базови слоеве, които могат да бъдат използвани от всички заинтересовани – администрация, бизнес и граждани, съобразно изискванията на Директивата INSPIRE и Закона за достъп до пространствени данни. Информацията на ЕИТ се поддържа актуална от държавните органи – съгласно тяхната компетентност, мрежовите оператори и др., които разполагат с информация за инфраструктура и предоставят достъп до нея, чрез ЕИТ.

 

На ЕИТ се публикуват констативни актове за премахване на електронно съобщителни мрежи (ЕСМ) съгласно ЗЕСМФИ

Съгласно изискванията на ЗЕСМФИ и по-конкретно чл. 64 се определят условията, при които дадена електронно съобщителна мрежа или елементи от нея подлежат на премахване. Чл. 65 определя реда за премахване на ЕСМ, а чл. 66 постановява случаите на премахване на ЕСМ, разположени във, върху или по физическа инфраструктура на други мрежови оператори без сключен договор или въз основа на прекратен или развален договор.

В случаите, в които операторът на електронна съобщителна мрежа, подлежаща на премахване,  не е известен, мрежовият оператор, който стопанисва засегнатата физическа инфраструктура, публикува покана с искане за премахване на интернет страницата си и в Единната информационна точка. Същата покана може да се изпраща и по електронен път към администраторите на ЕИТ от МТИТС на следния адрес: EkipEIT@mtitc.government.bg.

 

Регистри

ЕИТ поддържа два публични електронни регистри:

  • Регистър на дейностите – ГИС базиран, който съдържа информация за планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на физическа инфраструктура;
  • Регистър на обявленията – съдържа обявленията за предоставяне на права за достъп до и на съвместно ползване на физическа инфраструктура.


Електронни административни услуги

ЕИТ предоставя следните електронни административни услуги:

  • Предоставяне на информация за съществуващата физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи, както и информация за ограничения в достъпа - Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява функции по Единна информационна точка, която осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Информацията се заявява през експертния модул  УЕБ-ГИС, приложение към Единна информационна точка;
  • Предоставяне на данни, включително графични, за съществуващите електронни съобщителни мрежи - Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява функции по Единна информационна точка, която осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за данни, включително графични, за съществуващите електронни съобщителни мрежи. Информацията се заявява през експертния модул  УЕБ-ГИС, приложение към Единна информационна точка;
  • Предоставяне на информация за планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на физическа инфраструктура, както и информация за ограничения в достъпа - Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява функции по Единна информационна точка, която осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж след предоставяне от оператора на електронна съобщителна мрежа или по инициатива на мрежовия оператор на минимална информация относно текущи или планирани дейности по строителство, разполагане или монтаж, свързани с неговата физическа инфраструктура в обхвата на или засегната от текущите или планирани дейности по строителство, разполагане или монтаж.  Информацията се заявява през експертния модул  УЕБ-ГИС, приложение към Единна информационна точка;
  • Предоставяне на данни за органите, компетентни да издават актове по разполагането и поддържането на ЕСМ и изграждането и ползването на прилежащата им физическа инфраструктура и информация за мрежовите оператори на електронни съобщителни мрежи - Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява функции по Единна информационна точка, която осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за органите, компетентни да издават актове по разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането и ползването на прилежащата им физическа инфраструктура (правомощия, актове, такси, образци на документи, процедури и нормативни актове, данни за контакт) и информация за мрежовите оператори по смисъла на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Информацията се заявява през портала на Единната информационна точка;
  • Приемане на заявления и документи към тях, необходими за разполагането, поддържането и подобряването на електронни съобщителни мрежи - За разполагането, поддържането и подобряването на електронни съобщителни мрежи и получаването на информация за хода на процедурата по разглеждането им от компетентните органи, е необходимо попълване и подаване на заявления през Единната информационна точка;
  • Приемане на на заявления и документи към тях, необходими за регистрация на разположена или подобрена електронно съобщителна мрежа - За регистрация на разположена или подобрена електронно съобщителна мрежа, и получаването на информация за хода на процедурата по разглеждането им от компетентните органи, е необходимо попълване и подаване на заявления през Единната информационна точка;
  • Подаване на заявления за изграждане на инфраструктура - електронна услуга за попълване и подаване по електронен път на заявления и всички други документи към тях, необходими за издаването на съответното разрешение за изграждане на физическа инфраструктура, като заявлението се подава в Единния портал за електронни административни услуги.

 

Правно основание

Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка

Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи

 

Въпроси и отговори за Единната информационна точка (ЕИТ)

1. Какво представлява Единната информационна точка (ЕИТ)?

ЕИТ e ГИС базирана електронна платформа, осигуряваща достъп до информация за съществуваща физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, както и планирани и текущи дейности по строителство.

2. Какво налага създаването на ЕИТ?

ЕИТ е създадена в изпълнение на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Нейният фокус е ефективното планиране на разполагането на тези мрежи, използването на съществуващите инфраструктури и координирането на строежите, за да се намалят инвестиционните разходи.

3. Кога и как е създадена ЕИТ?

От април 2017 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) изпълнява проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). ЕИТ ще предоставя система от базови слоеве, които могат да бъдат използвани от всички заинтересовани – администрация, бизнес и граждани, съобразно изискванията на Директивата INSPIRE и Закона за достъп до пространствените данни.

4. Цел на ЕИТ?

ЕИТ  обединява и систематизира информацията относно процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни да издават актове в областта и съответните им такси. Тя гарантираа достъп до всички налични образци на документи за получаване на разрешения и други актове, свързани с изграждането на инфраструктура. Осигурява условия за попълване и подаване по електронен път на заявления и документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

5. Кой предоставя информация на ЕИТ?

Във връзка с разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, информацията на ЕИТ  се поддържа актуална от държавните органи – съгласно тяхната компетентност, мрежовите оператори и др., които разполагат с информация за инфраструктура и предоставят достъп до нея, чрез ЕИТ.

6. Къде може да намерите качена информация на сайта на МТИТС относно проведения информационен ден за Единната информационна точка (ЕИТ)?

Информация за проведения информационен ден, както и презентациите от събитието може да намерите на посочения адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/informacionni-tehnologii/aktualno-v-it/eksperti-na-mtits-predstaviha-proekt-izgrazhdane-na-gis-bazirana-elektronna-platforma-edinna-informacionna-tochka-i-iniciativata-na-ek-wifi4eu

7. Публична ли ще бъде информацията, предоставена на ЕИТ от мрежовите оператори за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи?

Не. Достъпът до горепосочената информация се осъществява по електронен път чрез информационния портал на ЕИТ при предварително оповестени пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия. Условията и редът за предоставяне на достъп до информацията, както и форматите на данните се определят с наредба на Министерски съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

8. Какво включва минималната информация за съществуваща физическа инфраструктура?

Минималната информация включва местоположение и/или трасе на съществуващата физическа инфраструктура; вид на физическата инфраструктура и начин на ползване; наименование, адрес, адрес на електронна поща и телефон за контакт с мрежовия оператор, който стопанисва (управлява) физическата инфраструктура. Достъпът до минимална информация се осигурява чрез ЕИТ в електронен формат.

9. ЕИТ може ли да извлича информация от Публичния регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)?

В предоставената информация в горепосочения регистър липсват данни от предвидените за събиране съгласно Закона за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

10. Къде да се предостави информацията съгласно изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ):

„§11 (4) Органите от обществения сектор, които поради своите задължения разполагат в електронен формат с информация по чл. 4, ал. 2 и чл. 39 за физическа инфраструктура на мрежови оператори, я предоставят на Единната информационна точка в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(5) Мрежовите оператори предоставят на Единната информационна точка минималната информация по чл. 7, ал. 2, с която разполагат в електронен формат, в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(6) Информацията по чл. 4, ал. 4 се предоставя на Единната информационна точка в срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон.“?

Моля подавайте горепосочената информация на електронен адрес: EkipEIT@mtitc.government.bg.