Вие сте тук

МТИТС стартира реализацията на план за контрол на дейностите по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ)

11.05.2020

Със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ), в сила от 9.03.2018 г., в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. ЗЕСМФИ определя и създаването на Единна информационна точка (ЕИТ), чиито функциите се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него лица, пусната в реална експлоатация през 2019 г. и достъпна на интернет адрес: https://sipbg.gov.bg. Подробни ръководства за работа с платформата може да намерите в приложението по-долу.

Единната информационна точка осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за: процедури и нормативни актове, регламентиращи разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането и ползването на физическа инфраструктура, включително за органите, компетентни да издават съответните актове, и таксите за издаването им; съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи; планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж; образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове, свързани с изграждането на физическа инфраструктура, образци на документи за уведомления за разполагането на мрежи и образци на заявления за получаване на права; критерии и срокове, при които достъпът до информацията може да бъде предоставен, ограничен или отказан, включително мотивите за налагане на ограничения или отказ; данни за контакт с компетентните органи и мрежовите оператори,  включително информация за конкретните правомощия на органите, свързани с планирането, проектирането, разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на физическа инфраструктура; данни, включително графични, за съществуващите електронни съобщителни мрежи и обявления за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура или право на преминаване и специално ползване по Закона за пътищата на елементи и/или съоръжения на физическа инфраструктура на други мрежови оператори.

Горецитираната информация се предоставя на Единната информационна точка и се поддържа актуална от държавните органи (в това число Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските и областните администрации, органите на Дирекцията за национален строителен контрол и др.),съгласно тяхната компетентност и от мрежовите оператори.

С Постановление № 227 от 10.09.2019 г., обн. ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г., е приета Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка. С Наредбата се определят: форматите на данните, в които се предоставя информация на ЕИТ; условията и редът за предоставяне на достъп до информацията чрез ЕИТ; редът за предоставяне на достъп до информация в случай че тя не е предоставена на ЕИТ от съответните оператори; образец на заявление от оператор на електронна съобщителна мрежа до съответния мрежов оператор, с искане за достъп, съвместно ползване или преминаване, с посочена територия, елементи и/или съоръжения на физическата инфраструктура –обект на исканите права, както и срокът за ползването им. Важно е да се отбележи, че мрежовите оператори предоставят достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура с писмен договор при предварително оповестени на интернет страницата си прозрачни, пропорционални и справедливи общи условия, включително цена. Заявленията се подават по електронен път чрез ЕИТ, предоставянето на поискана минимална информация се осъществяват също по електронен път след предварителна регистрация в информационния портал на ЕИТ. За получаване на достъп до ЕИТ се попълва заявка за регистрация, включваща име и фамилия на заявителя, позиция, име на организацията, ЕИК и данни за контакт – телефон, електронна поща, адрес.

Съгласно Административно наказателни разпоредби на ЗЕСМФИ, орган от обществения сектор или мрежови оператор, който в нарушение не изпълни своите законови задължения и не предостави на Единната информационна точка съответната информация или не оповести прозрачни, пропорционални и справедливи условия за предоставяне на достъп или съвместно ползване на физическата си инфраструктура, или при подадено заявление на оператор на електронна съобщителна мрежа не предостави информацията за текущи или планирани дейности по строителство, разполагане, или монтаж, свързани с неговата физическа инфраструктура, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. Тези санкции се налагат и на мрежов оператор, който не осигури на оператор на електронна съобщителна мрежа оглед на място на физическа инфраструктура и не са налице съображения за нарушаване на сигурността на мрежите и тяхната цялост, националната сигурност, общественото здраве или безопасността. За повторно извършени нарушения, глобата или имуществената санкция е в размер от 1000 до 3000 лв.

В срок до 7 месеца от влизането в сила на ЗЕСМФИ, мрежовите оператори е следвало да оповестят публично условията за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура в съответствие с този закон. Този срок е изтекъл през октомври 2019 г.

Задължените лица по силата на ЗЕСМФИ предоставят на ЕИТ съответната информация във форматите, посочени в Наредбата за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в ЕИТ в тримесечен срок от влизането в сила на Наредбата, който изтече през декември 2019 г.

На основание гореизложеното, екипът на Единната информационна точка призовава задължените лица във възможно най-кратък срок да изпълнят ангажиментите си по ЗЕСМФИ, като създадат свой профил (в случай, че нямат все още създаден такъв) в ЕИТ и предоставят необходимите данни и оповестят чрез официалните си интернет страници прозрачни, пропорционални и справедливи общи условия, включително и цена, за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура.

Служителите на МТИТС, отговорни за поддръжката и управлението на ЕИТ, според ЗЕСМФИ имат право да извършват проверки и при констатиране на нарушения да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания; на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти, в които се намират електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура; да получават достъп до оригинални документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с осъществяването на контрола, от проверяваните лица, както и да изземват заверени копия от документи във връзка с осъществяването на контролираната дейност и/или с установяването на административни нарушения по този закон; да проверяват технически документи и носители на информация, както и други документи, свързани с осъществяването на контролираната дейност и/или с установяването на административни нарушения по този закон; да изискват от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване на насрещни проверки във връзка с осъществяването на контрол по този закон и/или с установяването на административни нарушения по този закон; да дават предписания на мрежовите оператори за отстраняване в определен от тях срок на несъответствия по този закон.

Екипът на ЕИТ разчита на подкрепата на задължените лица за успешното и ефективно прилагане на разпоредбите на ЗЕСМФИ.

За допълнителна информация, може да се обръщате към екипа на ЕИТ на електронен адрес: EkipEIT@mtitc.government.bg.