Вие сте тук

Правителството одобри мерки за ефективно използване на публичната оптична инфраструктура

Правителството одобри мерки за ефективно използване на публичната оптична инфраструктура

На заседание на Министерския съвет на 22 декември 2020 г. правителството одобри мерки за ефективно използване на публичната оптична инфраструктура.

Извършеният преглед и анализ на наличността и капацитета на електронните съобщителни мрежи, управлявани от органи на изпълнителната власт и публични предприятия сочи, че за нуждите на държавната администрация са изградени 8 хиляди километра оптична инфраструктура, като е осигурена свързаност за над 100 общински центъра.

Съвместното използване на съществуващата инфраструктура може да намали разходите и да осигури качествена свързаност за публичните органи, гражданите и бизнеса, ако се осигури достъп на операторите до неизползвания капацитет. Проучванията показват, че близо 80 на 100 от цената на изграждането на нови широколентови трасета се формира от полагането на нови канали и стълбове.

Мерките акцентират върху задължението на изпълнителната власт и публичните предприятия да изпълняват законовите си задължения и да подават информация за планираните или текущи дейности по разполагане на мрежова инфраструктура в Единната информационна точка, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Институциите, които управляват оперативни програми, в срок до 15 януари 2021 г. трябва да предвидят изискване при изготвянето на инвестиционни проекти, да бъде включено изграждането на защитни тръби и кабелни шахти в подземна инфраструктура, които могат да се използват от всички мрежови оператори. При проекти с финансиране от бюджета, задължително трябва да се предвиди полагане на съоръжения, които да се използват при разполагането на електронни съобщителни мрежи.

С Протокол № 74 от заседанието на Министерския съвет на 22 декември 2020 г. са приети Доклада за извършения преглед и анализ на наличността и капацитета на електронни съобщителни мрежи, управлявани от органи на изпълнителната власт и публични предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, както и предложените мерки за ефективно използване на съществуващите мрежи съгласно Решение № 558 на Министерския съвет от 2020 г.