Вие сте тук

Приета е Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка

20.09.2019

С Постановление № 227/10.09.2019 г. на Министерския съвет е приета Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка (обн. ДВ. Бр. 72 от 13.09.2019 г.). Наредбата е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и в изпълнение на чл. 5, ал. 4 от този закон.

Единната информационна точка е достъпна на адрес: https://sipbg.gov.bg.

Целта на наредбата е създаването на правна уредба на реда и условията за предоставянето на информация от и на Единната информационна точка (ЕИТ), която да допринесе за постигането на целите на ЗЕСМФИ за подобряването на междусекторната координация по отношение на съвместното планиране, изграждане, ползване и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и в крайна сметка – улесняване и стимулиране на разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Единната информационна точка е създадена като географска информационна система, съвременна технологична платформа, която да снабдява мрежовите оператори с надеждна информация за физическата инфраструктура, подходяща за разполагането на високоскоростни мрежи, и информация за координирането на планираните дейности в конкретен географски район и участък.

В наредбата е предвиден свободен достъп до значителна част от данните, като единствено тези по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 7 от ЗЕСМФИ се получават от потребителите след предварителна регистрация в информационния портал на ЕИТ, като получаването на тези данни също е по електронен път.

Включени са конкретни технически правила относно форматите на предоставяната информация. За улеснение на потребителите са посочени няколко от най-разпространените формати, като единната информационна точка осигурява възможност за директното въвеждане на данните за физическа инфраструктура, както и за интеграция със системата на съответния мрежови оператор. В съответствие с чл. 20, ал. 1 от ЗЕСМФИ в наредбата е определен образецът на заявление за предоставяне на права по закона.

Установяването на конкретни технически правила ще направят възможно ефективното прилагане на Глава  III „Достъп до информация по отношение на физическата инфраструктура“ от ЗЕСМФИ и ще доведат до изпълнението на заложените в закона цели за ефективен и лесен достъп до такава информация. Така се създадат условия за ускорено разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, намаляване на инвестиционните разходи, осигуряване на ефективен контрол, респективно все по-пълно задоволяване на нуждите на потребителите от съвременни и разнообразни електронни съобщителни услуги.