Вие сте тук

Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър

Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения. Широкото участие на заинтересованите държавни институции и регулаторния орган гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър в интерес на гражданите, предприятията предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и националната сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Заседанията на Съвета по националния радиочестотен спектър се ръководят от председател.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, председателят свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от възникналите задачи и проблеми.

Взетите решения по време на Световната конференция по радиосъобщения към Международния съюз по далекосъобщения, проведена през 2015 г. налагат изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС). Измененията и допълненията на плана, предвидени за 2017 г. произтичат и от международните ангажименти за хармонизиране с решения на Европейската комисия, както и решенията и препоръките на Европейския комитет по пощи и далекосъобщения. Актуализацията на плана ще е в съответствие с политиката на Европейския съюз в областта на радиочестотния спектър.

В тази връзка през 2017 г. се предвижда създаване на междуведомствена работна група към МТИТС, съставена от представители на заинтересованите ведомства и държавни служби. Работната група следва да направи преглед и анализ на необходимостта от изменение на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, както и да изготви проекта за изменение и допълнение на плана.    

Съобразно предварителния график на изпълнение, основни дейности на СНРЧС за 2017 г. са:

  1. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
  2. Предприемане на мерки за прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 г., относно хармонизиране на радиочестотна лента 694 – 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични електронни съобщителни услуги за гъвкава употреба в Съюза, както и предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470 – 790 MHz в Съюза.
  3. Приемане на решение за целево определяне и хармонизирано използване на спектър в обхват 700 за обществената безопасност и оказване на помощ при бедствия (Public Protection and Disaster Relief – PPDR) в България.          

Текущи дейности, които се изпълняват през годината:

  1. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност и отбраната на страната и ефективното използване на радиочестотния спектър.
  2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.
  3. Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.
  4. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.
  5. Осъщствяванe на международно координиране за всички радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за нуждите на националната сигурност.