Вие сте тук

Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър

Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения. Широкото участие на заинтересованите държавни институции и регулаторния орган гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър в интерес на гражданите, предприятията предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и националната сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Заседанията на Съвета по националния радиочестотен спектър се ръководят от председател.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, председателят свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от функциите по Правилника за дейността на Съвета, възникналите задачи и проблеми.

Основни дейности на СНРЧС за 2019 г. са:

  1. Подготовка на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър според решенията и препоръките на Европейската комисия и в съответствие с Европейската таблица за честотните разпределения с цел постигане на хармонизирано използване на радиочестотния спектър, ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване;
  2. Изготвяне на позиция на Република България за участие в предстоящата Асамблея и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения, която ще се проведе от 28 октомври до 22 ноември 2019 г. в гр. Шарм Ел-Шейх, Египет;
  3. Разглеждане по компетентност на въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС.

Текущи дейности, които се изпълняват през годината:

  1. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.
  2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.
  3. Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.
  4. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.