Вие сте тук

Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2015 г.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Заседанията на Съвета по националния радиочестотен спектър се ръководят от председател.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, председателя свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност".

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от възникналите задачи и проблеми.

Основни приоритети в дейността за периода 2015 г. са:

  1. Изготвяне и съгласуване на нов проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
  2. Изготвяне на основни насоки за подготовка на проект за изменение и допълнение на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.
  3. Одобряване на проект на позиция на Република България за предстоящата през 2015 г. Световната конференция по радиосъобщения (WRC-2015) на Международния съюз по далекосъобщения.
  4. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност и отбраната на страната и ефективното използване на радиочестотния спектър.
  5. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.
  6. Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.
  7. Междуведомствено съгласуване на споразумения за трансгранично взаимодействие и координация в областта на радиочестотния спектър за граничните зони между България, Турция и Гърция, използван от структурите за граничен контрол, опазване на обществения ред и реакция при извънредни ситуации.
  8. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.