Вие сте тук

Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2020 г.

Годишна работна програма на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2020 г.

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения и има за цел да гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и национална сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

През 2020 г. в Годишната програма на СНРЧС се включват следните дейности:    

Основни дейности:

1. Подготовка на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър според Финалните актове, приети на проведената през 2019 г. Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения, в съответствие с решенията и препоръките на Европейския съюз, документите на международни организации и в съответствие с Европейската таблица за честотните разпределения, с цел постигане на хармонизирано използване на радиочестотния спектър, ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване, както и с оглед нуждите на заинтересованите държавни органи и служби от националната сигурност;

2. Подготовка на проект за цялостно ревизиране и актуализиране на класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

3. Разглеждане по компетентност на въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС.

4. Изготвяне на проект на изменение и допълнение на Правилника за дейността на СНРЧС.

Текущи дейности:

1.  Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.

2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.

3.   Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.

4.  Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.