Вие сте тук

Лице за контакт

Лице за контакт

Теодора Пасарелска – държавен експерт в дирекция „Съобщения“  и организационен секретар на Съвета по националния радиочестотен спектър  (СНРЧС)

Тел. 02 9409 267
е-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg