Вие сте тук

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2020 г.

31.05.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ!

Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията (МТИТС) започва работата си по подготовката на Тематичния план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2020 г. Поради големия обществен интерес този план се популяризира посредством страницата на МТИТС в интернет.

Във връзка с гореизложеното, с цел да бъдат обхванати всички значими събития, кръгли годишнини и чествания, които биха могли да бъдат отбелязани с пощенско-филателни издания през 2020 г., моля най-късно до 30 август 2019 г. да получим Вашите мотивирани предложения, съобразени най-малко с един от следните критерии:

  • да популяризират развитието на обществото в областта на науката, културата, изкуството, икономиката, техниката, спорта и др.;
  • да популяризират международното сътрудничество, свободата, сближаването между народите;
  • да отразяват събития и/или техни кръгли годишнини, които имат висока обществена, национална или световна значимост;
  • да отразяват кръгли годишнини, кратни на числото 25, от рождението на значими личности с принос за развитието на обществото, науката, културата, изкуството, икономиката, техниката, спорта, утвърждаването на националната идентичност и др.;
  • да са привлекателни и да удовлетворяват пощенските и филателните потребности, свързани с използването, разпространението и колекционирането на пощенски марки и пощенски продукти;
  • да се вписват в тематичните раздели на тематичния план – „България – наша родина”, „България и Европа” и „България и светът”;
  • да не бъдат свързани с въпроси, събития или личности, които биха предизвикали обществено напрежение, политически пристрастия, спорове или разделение, да не подтикват към расизъм, дискриминация и други обществено неприемливи явления;
  • да не бъдат свързани с извършването на търговска реклама в полза на физически или юридически лица;
  • да не са били обект на интерпретация чрез пощенска марка или пощенски продукт през предходните най-малко 10 календарни години.

Утвърденият от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Tематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2020 г. ще бъде публикуван на страницата на МТИТС в интернет след края на м. октомври 2019 г.

Моля, Вашите предложения да бъдат адресирани до Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към МТИТС, а по електронен път можете да ги предоставите на следните електронни адреси:

pstoyanov@mtitc.government.bg;

vmitova@mtitc.government.bg