Вие сте тук

Харта на клиента

Харта на клиента

ЦЕЛ НА ХАРТАТА

Водени от желание за предоставяне на възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от предлаганите услуги, служителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при извършването им се ръководят от тази „Харта на клиента” („хартата”).

Хартата включва описание на нивото на административно обслужване, което Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя, както и информация относно правата и задълженията на клиентите.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Административното обслужване цели:

 • бързина и ефективност;
 • получаване на лесен достъп до информация;
 • добра осведоменост и отзивчивост на служителите;
 • приятна и делова атмосфера в министерството;
 • постигане на максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Всяко мнение или препоръка за подобряване на административното обслужване в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ще бъде взето под внимание, като идеите си можете да излагате на телефона на дирекция „Канцелария” - 9409 418 и чрез попълване на анкетна карта, която можете да намерите /е на разположение/ в ЦАО на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията находящо се на ул. ”Дякон Игнатий” № 9.

Актуална информация за видовете административни услуги на физическите и юридическите лица, които предоставя Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да намерите на официалната Internet страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ОТГОВОРНОСТИ

Отговорностите на служителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията към Вас, включително и при предоставяне на услуги, са регламентирани в Етичния кодекс на служителите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и са:

 • да се отнасят с внимание и уважение към Вас, да зачитат личното Ви достойнство;
 • да бъдат честни и отзивчиви;
 • да работят професионално;
 • да предприемат всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
 • да се стремят към създаване на благоприятна обстановка при обслужването на потребителите на административни услуги;
 • при възникване на проблем да Ви уведомят своевременно за причините, довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата;
 • да спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от министерството;
 • да спазват принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги.

Отговорностите на клиентите към служителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са:

 • да се отнасяте към служителите с уважение, като няма да бъде проявявана търпимост към обиди, заплахи или каквито и да било действия на физическа саморазправа, насочени срещу служителите;
 • да бъдатете внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • да бъдатете точни на уговорените срещи;
 • да предоставяте своевременно пълна и точна информация, когато Ви е поискана такава;
 • да предоставяте допълнителна информация, когато Ви е поискана такава;
 • при промяна на обстоятелства, касаещи Вас или друго лице да уведомявате своевременно за това.

Общи отговорности

За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

СТАНДАРТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

В министерството се установяват следните стандарти по отношение на максималното време за административно обслужване:

 • Време за получаване на информация и консултация във връзка с административното обслужване при посещение в Центъра за информация и административно обслужване на гражданите – до 15 минути.
 • за отговор на запитвания, постъпили по пощата и на официалната електронна поща на министерството – до 7 дни, а когато е необходимо проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни;
 • Време за вземане на решение по предложение – до 2 месеца;
 • Време за вземане на решение по сигнал – до 2 месеца;
 • Време за отговор на предложения – до 7 дни от постановяване на решението;
 • Време за съобщаване на решение по сигнал – до 7 дни от постановяване на решението;
 • Време за препращане на предложение и сигнал до компетентния орган (администрация) – до 7 дни;
 • Време за отговор на запитвания и препоръки, предложения и сигнали, изпратени за разглеждане от омбудсмана – до 14 дни;
 • Време за отговор на телефонни обаждания на специално определените телефони за целта – до 5 минути, като служителите се идентифицират чрез собствено и фамилно име;
 • Време за разглеждане на заявление за достъп до обществена информация – до 14 дни след датата на регистриране;
 • Време за препращане на заявление за достъп до обществена информация към компетентен орган – до 14 дни;
 • Време за разглеждане и получаване на информацията по заявление за достъп до обществена информация – до 30 дни от датата на регистрация на решението.
 • Време за извършване на административна услуга – издаване на удостоверения за брутно трудово възнаграждение УП 2 – до 10 дни;
 • Време за извършване на административна услуга – издаване на удостоверения за осигурителен и трудов стаж УП 3 – до 30 дни;
 • Време за извършване на административна услуга – легализация на документи – до 5 дни.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТИТЕ

 • Облекчаване на дългите процедури.
 • Намаляване на разходите на средства и време, необходими за извършването на административните услуги от министерството.
 • Премахване на възможните корупционни практики.
 • Създаване на приятна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от министерството.

ИНФОРМАЦИЯ

Предоставяне на информация и съвети

Служителите от отдел „Секретариат и административно обслужване“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще Ви предоставят необходимата информация и съвети за административната услуга, която може да получите, относно:

 • документите, които следва да представите;
 • нормативно определения срок за получаване на исканата от Вас административна услуга;
 • институцията, която би могла да Ви отговори, когато Вашите въпроси не са от компетентността на министерството.
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon Харта на клиента54.5 KB