Вие сте тук

Справка за отразяване на забележки и предложения, получени в резултат от обществени консултации на проекта Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение,

Справка за отразяване на забележки и предложения, получени в резултат от обществени консултации на проекта Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба№16)