Вие сте тук

Справка за постъпилите становища в срока на повторно общественото обсъждане на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, уст

Справка за постъпилите становища в срока на повторно общественото обсъждане на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския Съюз

(обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г., попр., бр. 11 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 2017 г.)

В хода на повторното обществено обсъждане не са постъпили предложения по проекта на нормативен акт.