Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане проект на Заповед, установяващ реда за издаване на изключения за превоз на забранени за превоз по въздух опасни товари от клас 1 (взривни вещества)
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби в периода 3 май 2017 г. - 2 юни 2017 г.
19.04.2021
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт в периода 27.09.2017 г. - 16.10.2017 г.
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите становища и предложения от общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
19.04.2021
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България
19.04.2021
Справка за постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданско въздухоплаване
19.04.2021
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт в периода 19.10.2018 г. – 02.11.2018 г.
16.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проектa на Инструкция за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
16.04.2021
Таблица за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове от проекта в три наредби, касаещи повишаване безопасността на движение по пътищата: в Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и в Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата.
16.04.2021
Таблица за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове от проекта в три наредби, касаещи повишаване безопасността на движение по пътищата: в Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и в Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата.
16.04.2021
Справка за отразяване на становищата и предложенията по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-кьсно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане