Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

19.12.2019
Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 11.11.2019 г.-25.11.2019 г.
12.11.2019
Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 63, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
12.11.2019
Справка за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 година (обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г.)
20.09.2019
Справка (таблица) с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 57, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
19.09.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност, в установения срок не са постъпили становища, предложения и възражения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала на министерството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 19 август 2019 г.

Становища и предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност
16.08.2019
Справка с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
15.08.2019
Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
19.07.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2013 г., доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., бр. 45 и 95 от 2017 г.)
25.06.2019
Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., бр. 17 от 2015 г. и бр. 98 от 2017 г.) в рамките на срока до 12.06.2019 г.
19.06.2019
Таблица с постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
11.06.2019
СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022
11.06.2019
СПРАВКА за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт в периода 14.05.2019 г. – 28.05.2019 г.
06.06.2019

По проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
29.05.2019
Справка на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.)
03.05.2019

По проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
18.04.2019
СПРАВКА на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60)
15.04.2019
СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Наредба за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (по чл. 32, т. 2 от ЗЕСМФИ)
05.04.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № 1 от 2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България
22.03.2019

По проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. ) в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
15.03.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Становища и предложения по проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане