Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпили предложения при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт в периода 13.06.2019 г. – 28.06.2019 г.
15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Заповед за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2021 г.
15.04.2021
Справка за постъпилите предложения при общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 23 август 2012 г.
15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите бележки и предложения след проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпили предложения при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари в периода 16.05.2019 г. – 17.06.2019 г.
15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпили предложения при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт в периода 29.11.2019 г. – 29.12.2019 г.
15.04.2021
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт в периода 8.06.2020 г. – 8.07.2020 г.
15.04.2021
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
08.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
08.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
02.04.2021
Справка за отразяване на становищата, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Наредба № 376 от ...г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване
29.03.2021
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните
16.03.2021
Справка за отразяване на постъпилите становища от общественото обсъждане в периода 03.02.2021 – 05.03.2021 г. по Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
02.03.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 25.01.2021 – 24.02.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
26.02.2021

                                      

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане