Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

21.01.2021
Справка за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници
12.01.2021

В периода на обществените консултации (9.12.2020 г. - 23.12.2020 г.) не са постъпили предложения и становища.

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Постановление на МС за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), одобрена с Постановление № 81 на Mинистерския съвет от 2000 г.
14.12.2020
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
14.12.2020
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
12.11.2019
Справка за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 година (обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г.)
30.11.2020

(обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г., доп., бр. 50 от 2003 г., изм. и доп., бр. 87 от 2006 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., изм., бр. 36 от 2011 г., бр. 88 от 2011 г., доп., бр. 110 от 2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 2016 г., бр. 45 от 2019 г.)

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект Наредба за изменение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
27.11.2020
Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и опускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
04.11.2020
Справката за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
30.09.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения при обществено обсъждане в периода 14-05-2020 г.-14-06-2020 г. по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за одобряване на транспортните опаковки на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия
21.09.2020

(обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г., бр. 53 от 2018 г., бр. 39 и 55 от 2019 г., бр. 40 от 2020 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 27.08.2020 – 10.09.2020 г. на проект на Наредба за допълнение на Наредба № 60 0т 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
24.08.2020

 (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г. и бр. 38 от 2018 г.)

Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане в периода 28.2.2020 г. – 13.3.2020 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
24.08.2020

(обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г. и бр. 38 от 2018 г.)

Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане в периода 12.04.2019 г. – 13.05.2019 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
21.08.2020
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт в периода 03.08.2020 г. – 18.08.2020 г.
18.08.2020
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз в периода 28.07.2020 г. – 11.08.2020 г.
12.08.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 17.07.2020 – 31.07.2020 г. на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
04.08.2020
Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища (МТИТС) становища в рамките на процедура по обществено обсъждане на проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС)
19.06.2020
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
18.06.2020
Справката по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород.
17.06.2020
Справка за отразяване на забележки и предложения, получени в резултат от обществени консултации на проекта Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба№16)
12.06.2020
Справка за отразяване на постъпилите становища и предложения при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане