Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

22.04.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения при общественото обсъждане в периода 11.02.2020 г. – 12.03.2020 г. по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
02.04.2020
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
31.03.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата, проведени от 10 януари до 10 февруари 2020 г.
28.02.2020

По проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
17.02.2020

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Становища и предложения по проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
06.02.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (oбн., дв, бр. 89 от 2018 г.), проведени в периода 9 януари – 23 януари 2020 г.
22.01.2020
Справка на постъпилите становища към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
20.01.2020
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
16.01.2020

Наредба № 18 сe издава съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
19.12.2019
Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 28.06.2019 г.-29.07.2019 г.
19.12.2019
Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 11.11.2019 г.-25.11.2019 г.
12.11.2019
Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 63, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
20.09.2019
Справка (таблица) с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 57, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
19.09.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност, в установения срок не са постъпили становища, предложения и възражения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала на министерството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 19 август 2019 г.

Становища и предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност
16.08.2019
Справка с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
15.08.2019
Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
19.07.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2013 г., доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., бр. 45 и 95 от 2017 г.)
25.06.2019
Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., бр. 17 от 2015 г. и бр. 98 от 2017 г.) в рамките на срока до 12.06.2019 г.
19.06.2019
Таблица с постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
11.06.2019
СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане