Вие сте тук

Вашата визия за европейското цифрово бъдеще

Генералната дирекция за съобщителни мрежи, съдържание и технологии (ГД "CONNECT") в Европейската комисия стартира проучване сред заинтересованите страни (социално-икономическите партньори), за да научи повече за отделните личности, групи, организации и юридически лица, които са участници или имат мнение за оформянето на Цифровата програма за Европа (Digital Agenda for Europe  http://ec.europa.eu/digital-agenda).

Комисията желае да получи повече информация за областите, които представляват интерес за участниците в Цифровата програма, както и за степента на значимост и на удовлетвореност относно някои аспекти на взаимодействието, като напр. улесненият достъп до информация и значението на навременната и точна обратна връзка.

Проучването ще Ви отнеме от 5 до 10 минути. Отговорите  Ви ще останат анонимни.

През януари 2013 г. на интернет страницата на Цифрова програма за Европа ще бъдат публикувани основните резултати от проучването.

Моля, изпращайте попълнените въпросници до 2 декември 2012 на следния адрес: 

 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/your-views-europes-digital-future