Вие сте тук

Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Работна група, създадена от Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD) има задача да направи годишен преглед на напредъка в изпълнението и последващите действия, резултат от Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS). Работната група по засилено сътрудничество (Working Group on Enhanced Cooperation - WGEC) разглежда мандата на WSIS, по отношение на засиленото сътрудничество и документите от Тунис 2005 г. С тази цел е изготвена анкета, чрез която да се събере информация от всички държави – членки и социално-икономически партньори. Отговори на анкетата се очакват от всички заинтересовани страни, ООН, други междуправителствени организации, министерства, браншови организации в областта на ИКТ, частния сектор и гражданското общество. На база получените отговори, Работната група ще изготви препоръки за Седемнадесетата сесия на Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) през 2014 г.

Допълнителна информация може да намерите на адрес: http://unctad.org/en/Pages/cstd.aspx. Въпросникът може да изтеглите и от Приложение.
Република България има четиригодишен мандат в Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD). Основната роля на Комисията е да предоставя на Генералната Асамблея и Икономическия и социален съвет на ООН препоръки, анализи и политически предложения на високо равнище, с цел постигане на обща политика и съгласие по предприеманите съвместни мерки и действия. Комисията също така участва в цялостната система по проследяване и провеждане на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество.

Представители от България и МТИТС се включват активно в работата на различните инициативи на Комисията, както и в дейностите на Работната група по засилено сътрудничество (WGEC).

В тази връзка Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията има за задача да систематизира и изпрати получените отговори на анкетата от институциите на национално ниво. За целта най-учтиво Ви каним да изпращате попълнените си формуляри в електронен вид до 05.08.2013 г. на: hdobreva@mtitc.government.bg и rantonova@mtitc.government.bg, експерти в Дирекция “Информационни технологии”.

Изготвянето на оценката от Работната група по засилено сътрудничество има за цел да идентифицира области на Информационното общество, в които е постигнат значителен напредък и области, в които той се развива с бавни темпове. На база получените отговори от анкетата, могат да се идентифицират срещаните трудности, както и да се определят дейности и инициативи за тяхното преодоляване и важни мерки за по-нататъшното постигане на резултатите на WSIS.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Въпросник747.29 KB