Вие сте тук

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020.Награди за проекти(WSIS) Prizes 2020. Покана за предложения

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020. Награди за проекти(WSIS) Prizes 2020. Покана за предложения
WSIS

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020
https://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISStocktaking.aspx

Международният съюз за далекосъобщения (МСД), Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество ви канят да допринесете за процеса на равносметка на WSIS, предприет в подкрепа на изпълнението и последващите действия на WSIS.

Процесът на равносметка на WSIS се поддържа от МСД от 2004 г., както се изисква от   WSIS (Програма на Тунис за информационното общество, параграф 120). Тази публично достъпна база данни за  равносметка  на WSIS (www.wsis.org/stocktaking ), която в момента има повече от 11 000 вписвания и нарастваща общност от 350 000 заинтересовани страни, е уникален глобален инструмент за събиране на информация и  отчитане на инициативи, свързани с информационни и комуникационни технологии  и проекти, осъществявани от правителства, международни организации, частния сектор, гражданското общество, академичните среди и други организации, в контекста на 11 – те направления  за действие на WSIS.

През 2015 г. Общото събрание на ООН в рамките на десетгодишния преглед на WSIS (Res. A / 70/125) призова за тясно съгласуване на процеса WSIS и Програмата за устойчиво развитие от 2030 г. (Рез. A / 70 / 1). Процесът на равносметка  на WSIS подчертава приноса на 11- те  направления  на действие на WSIS за постигането на 17-те  цели за устойчиво развитие (ЦУР).

Резолюция 2018/28 на Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ECOSOC) относно "Оценката на напредъка, постигнат в изпълнението и последващи действия на резултатите от Световната среща на високо равнище относно информационното общество" отново подчертава значението на споделянето на най-добри практики  на световно равнище, и като признава високите постижения в изпълнението на проектите и инициативите, които допринасят за постигането на целите на WSIS, насърчава всички заинтересовани страни да представят проекти и инициативи, свързани с ИКТ, в платформата за оценка на WSIS.

Актуализирайте и изпратете новите  предложения на адрес https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Home/Reporting  до 5 януари 2020 г. Подадените предложения  ще бъдат отразени в доклада за равносметка  на WSIS за 2020 г., който ще бъде публикуван в WSIS Форум 2020  от 30 март до 3 април 2020 г. в централата на ITU, Женева.


Награди за проекти(WSIS) Prizes 2020. Покана за предложения
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020/ 

МСД и Световната среща на върха за информационното общество  обявяват старта на 9-тото издание на конкурса за наградите на WSIS и призовават за представяне на предложения чрез уебсайта (www.wsis.org/prizes ) до 22 ноември 2019 г. Наградите на WSIS 2020 са изключително международно признаване на заинтересованите страни на WSIS като победители и шампиони заради отличните им постижения в подкрепа на изпълнението на резултатите от WSIS, по-специално направленията  за действие на WSIS, подкрепящи постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР).

Конкурсът за наградите на WSIS беше разработен в отговор на исканията на заинтересованите страни от WSIS да създадат ефективен механизъм за оценка на проекти и дейности, които използват силата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за постигане на устойчиво развитие. От самото начало, конкурсът за наградите на WSIS привлече стотици хиляди заинтересовани страни.

Вследствие на резултатите от цялостния преглед на Общото събрание на ООН по отношение на WSIS (Res. A / 70/125), в който се призовава за тясно съответствие между процеса WSIS и Програмата за устойчиво развитие от 2030 г. (Рез. A / 70/1), Наградите на WSIS са уникалната глобална платформа за идентифициране и демонстриране на успехи в изпълнението на направленията за действие и ЦУР на WSIS.

Резолюция 2018/28 на Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ECOSOC) относно оценката на напредъка, постигнат в изпълнението и последващи действия на резултатите от Световната среща на високо равнище относно информационното общество, подчертава значението на споделянето на най-добри практики на глобално равнище и насърчава всички заинтересовани страни да номинират проектите си за годишните награди на WSIS като неразделна част от процеса на равносметка на WSIS (www.wsis.org/stocktaking ).

Въз основа на конструктивни препоръки и информация, получени от заинтересованите страни на WSIS, ние въвеждаме иновации за по-нататъшно подобряване на конкурса, подчертавайки социалното, икономическото и екологичното въздействие на представените проекти.

Осемнадесетте победители и шампиони ще бъдат обявени  на Форума 2020 на WSIS, който ще се проведе от 30 март до 3 април 2020 г. в Женева, Швейцария. Печелившите проекти ще бъдат представени в публикацията на WSIS за оценка на успеха: Истории за успех 2020, докато всички представени описания на проекти и дейности ще бъдат отразени в доклада за резултатите на WSIS за 2020 г. Приканваме всички заинтересовани страни на WSIS да участват в конкурса за наградите на WSIS 2020 г. организирани в пет фази (виж Приложение 1), следвайки Правилата и Условията.

Пет етапа на конкурса

1. Първа фаза: Фаза за подаване на проектите

22 юли - 22 ноември 2019 г. (Краен срок за последното подаване: 23:00 часа в Женева)

2. Втората фаза: Номинационна фаза.Разглеждане на подадени проекти, което ще доведе до списък от 360 номинирани проекта, двадесет (20) проекта по категория на действие

25 ноември 2019 г. - 20 декември 2019 г. (ще бъдат номинирани двадесет проекта за всяка категория)

3. Третата фаза: публично онлайн гласуване (идентифициране на пет проекта за всяка категория с най-голям брой гласове)

21 декември 2019 г. - 24 януари 2020 г. (Краен срок за гласуване: 23:00 часа в Женева)

4. Четвъртата фаза: Подбор на печеливши проекти от експертната група на ITU, което ще доведе до списък с печеливши проекти

25 януари 2020 г. - 7 февруари 2020 г.

5. Петата фаза: Обявяване на победителите на публиката по време на церемонията по награждаването на WSIS 2020 на Форума на WSIS 2020 (30 март - 3 април) и издаването на публикация „Преглед на постиженията на WSIS: Истории за успех до 2020 г.“, която е компилация от  описания на  18 печеливши проекта и 72 проекта на шампиони.