Вие сте тук

Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development

WSIS Targets Questionnaire

Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development за постигане на целите на Срещите на високо равнище за информационното общество (WSIS).
Резултатите от попълнените въпросници ще послужат за измерване на напредъка в областта на ИО и подготовка на финален доклад, който ще бъде представен през 2014 г. http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/
Въпросникът може да свалите от Приложение.

На национално ниво Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията има за задача да систематизира и изпрати получените отговори от различните институции. За целта най-учтиво Ви каним да изпращате попълнените си формуляри по компетентност в електронен вид до 05.09.2013 г. на: hdobreva@mtitc.government.bg и rantonova@mtitc.government.bg, експерти в Дирекция “Информационни технологии”.
Инициативата Partnership on Measuring ICT for Development е международна инициатива с представители от различни заинтересовани страни, чиято цел е подобряване на достъпността и качеството на данните и индикаторите, свързани с информационните и комуникационни технологии.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Въпросник27.65 KB