Вие сте тук

ЮНЕСКО

09.03.2017

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите.

Програма Информация за всички (IFAP)

Работни  групи в областта на устойчивото развитие, многоезичието и информационното общество.

Информационна грамотност предоставя знания, умения и нагласи, които дават възможност на хората да търсят, оценяват, използват и създават информация, като по този начин им предоставя възможност да участват ефективно в обществото, базирано на знанието.  Тази работна група има важна роля в подпомагането за изграждане на капацитет, разработването на инструменти, ресурси и показатели за информационната грамотност, както и насърчаване на включването на информационната грамотност в образователните програми и националните информационни политики.;

Информационна достъпност. Тази работна група разглежда широка гама от въпроси, свързани с гарантиране на наличността, достъпността, включително и финансова на информацията, както и следене за специфичните нужди на хората с увреждания, за да се улесни участието им в обществото, базирано на знанието. Дейностите на Работната група включват оказване на принос към политическите ресурси и насоки, като работи с различни заинтересовани страни за подкрепа и насърчаване на отворени стандарти, провеждане на дейности за изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността сред ключовите заинтересовани страни. В рамките на миналата година е предоставен отчет за дейности, извършени на национално ниво за финалния отчет на групата.

Информация за развитие Информацията има важна роля в справянето с проблемите на развитието, но това изисква достъп до информация, както и наличието на подходяща и полезна информация. Тази работна група има важна роля в процеса на събиране на казуси и подкрепа на научните изследвания върху развитието на информацията, насърчаване на свободата на информация и достъп до обществена информация, както и се стреми да укрепи връзките между информация и политиката за развитие.

Многоезичие Езикът е основно средство за обмен на информация и знания, като по този начин възможността за достъп до съдържание в интернет на език, който може да се използва, е ключов фактор за степента, до която може да се участва в общества на знанието. Чрез работата си с различни международни партньори тази работна група е за насърчаване на международен обмен, научни изследвания, разработване на инструменти и ресурси, които да допринесат за реализиране на многоезичието он-лайн, изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността на политиците и ключови заинтересовани страни.

Опазване на информацията Нарастващият темп на производство на  информация в съчетание с промени в технологиите, формати, както и уязвимостта на новите  носители за съхранение на данни  излагат на риск нашето бъдеще , способността за достъп до цифрова знания. Тази работна група взаимодейства тясно с Паметта на Световната програма за изграждане на капацитет на информационните специалисти за разработване и прилагане на цифрови стандарти и техники за съхранение, както и за подпомагане на обмена на най-добри практики. Други роли включват работа с професионални общности и политиците за да се повиши информираността за тази заплаха.

Информационни етика Информационната  етика обхваща етичните, правни и социални аспекти на приложенията на ИКТ, и произхождат от Всеобщата декларация за правата на човека. Работната група има за цел да се разберат по-добре и да се повиши информираността на въздействието на новите технологии, да допринесе за разширяване на международния дебат относно информационните етика и подкрепа за развитието на насоки в тази област. Чрез идентифициране на новите тенденции, Работната група има за цел да помага на създателите на политики в разработването на подходящи отговори.