Вие сте тук

Обща информация

01.11.2016

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) („Хоризонт 2020“) е създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета и е с бюджет от почти 80 млрд. евро за седемгодишния период.

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ се концентрира върху три основни приоритета: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства. Целта е да се гарантира, че Европа създава наука от световна класа и технологии, които са двигател на икономическия растеж.

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.)
Subscribe to Обща информация