Вие сте тук

Международен договор

Изменения към Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 и Изменения към Анекса на протокола от 1978г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.

Ратифициран с Указ № 2250 от 28.07.1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 5.08.1983 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. като притурка на ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., в сила от 2.02.1984 г., изм. и доп., бр. 16 от 17.02.2017 г., бр. 17 от 21.02.2017 г., бр. 19 от 28.02.2017 г., бр. 20 от 7.03.2017 г., бр. 22 от 14.03.2017 г., бр. 23 от 17.03.2017 г., бр. 24 от 21.03.2017 г., бр. 93 от 9.11.2018 г.

АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Subscribe to Международен договор