Вие сте тук

СЗРПМП - Контакти

Адрес за кореспонденция:
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Ул. „Дякон Игнатий” № 9, София 1000

Васил Георгиев – инспектор
Тел.: +359
(02) 9409335
E-mail: vgeorgiev@mtitc.government.bg

Георги Денев – инспектор
Тел. : +359
(02) 9409337
E-mail: gdenev@mtitc.government.bg

Марин Пазвантов – инспектор
Тел. : +359
(02) 9409331
E-mail: mpazvantov@mtitc.government.bg
 

GSM за 24-часово докладване на морски събития:
+359882 644 977 - Георги Денев
+359884 807 947 - Васил Георгиев