Вие сте тук

Връзки с обществеността и протокол

И.д. директор

Христина Стойчева
тел. 02/9409 256; e-mail: hstoytcheva@mtitc.government.bg

Екип „Връзки с обществеността“

Емилия Филчева - държавен експерт;
тел.: 02/9409 434; е-mail: ephilcheva@mtitc.government.bg
Костадин Вардев - главен експерт;
тел.: 02/9409 620; е-mail: kvardev@mtitc.government.bg
Десислава Терзийска - младши експерт;
тел.: 02/9409 633; е-mail: dterziyska@mtitc.government.bg
Христина Стойчева - главен експерт;
тел.: 02/9409 256; е-mail: hstoytcheva@mtitc.government.bg

Екип „Протокол“

Габриела Петрова - главен експерт;
тел.: 02/9409 534; е-mail: gpetrova@mtitc.government.bg
Георги Стоянов - главен експерт;
тел.: 02/9409 750; е-mail: gstoyanov@mtitc.government.bg