Вие сте тук

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
лого

Дейност

Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (СЗРПИЖТ) е създадено през 2006 г. във връзка с изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г., относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. С Постановление № 250 от 25 ноември 2005 г. на Министерски съвет на Република България в структурата на Министерството на транспорта и съобщенията е създадено СЗРПИЖТ.

В сила от 14.11.2006 г. бе изменен и допълнен Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и бе създаден Раздел II “Разследване на железопътни произшествия и инциденти”, с който се регламентират функциите и дейността на Специализираното звено за разследване на железопътни събития в Министерството на транспорта и съобщенията.

Специализираното звено извършва своята дейност в съответствие с действащото европейско и национално законодателство.

Основните функции на СЗРПИЖТ съгласно чл. 115и от ЗЖТ са:

 1. Извършва независимо държавно разследване на железопътни произшествия и инциденти възникнали на националната железопътна инфраструктура.
 2. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;
 3. Организира и контролира технически разследването на железопътни произшествия и инциденти;
 4. Упражнява контрол над железопътните предприятия при разследване на железопътни произшествия и инциденти
 5. Поддържа информационна база данни и води архив на разследваните железопътни произшествия и инциденти;
 6. При разследване на железопътни произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на железопътния транспорт и функционирането на подвижния железопътен състав и обектите и съоръженията на железопътната инфраструктура,  свързани с железопътното произшествие.
 7. В своята организация и при вземане на решения специализираното звено е независимо от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителя на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.

СЗРПИЖТ се ръководи от държавен инспектор - ръководител звено, инженер по експлоатация и управление на железопътния транспорт.

Основни задачи

Основни задачи по чл. 115к от ЗЖТ:

 1. Разследване на тежки произшествия, произшествия и инциденти в железопътния транспорт;
 2. По своя преценка иззема разследването на произшествия и инциденти, които при различни обстоятелства са можели да доведат до последиците на тежки железопътни произшествия;
 3. Ръководи комисиите за разследване на тежки железопътни произшествия и произшествия и инциденти на територията на Република България и в района на граничните преходи;
 4. Всяко разследване приключва с окончателен доклад изготвен от ръководителя на СЗРПИЖТ, който се изпраща до заинтересованите страни в произшествието и се публикува на Интернет страницата на СЗРПИЖТ;
 5. В окончателните доклади, както и по време на разследванията, могат да бъдат давани препоръки за повишаване нивото на безопасността;
 6. Участия в работни групи и комисии за изготвяне и промяна на нормативни актове, имащи отношение към безопасността в железопътния транспорт и разследването.
 7. Адресатите по дадените препоръки докладват за изпълнението им на ръководителя на СЗРПИЖТ.
Разследването, проведено от специализираното звено в МТИТС, има за цел да предотврати възникването на други произшествия и инциденти и подобри безопасността в железопътния транспорт.