Вие сте тук

Администрация

Структура на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Органиграма на МТИТСПравомощия на министъраПолитически кабинетВторостепенни разпоредители с бюджетЗвено за вътрешен одитИнспекторатДирекция Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспортЗвено защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурностГлавен секретарДирекция ФинансиДирекция Човешки ресурсиДирекция КанцеларияДирекция Стопански дейности и управление на собственосттаДирекция Информационно обслужванеДирекция Връзки с обществеността и протоколДирекция ПравнаДирекция СъобщенияДирекция Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятияДирекция Информационни технологииДирекция Европейска координация и международно сътрудничествоДирекция Координация на програми и проектиДирекция Безопасност, технически надзор и управление при кризиДирекция Национална транспортна политика

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на транспорта, развитието на пътната инфраструктура, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, информационните технологии и електронните съобщения, електронното управление и пощенските услуги.

ИА "Автомобилна администрация"

ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"

ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

ИА "Железопътна администрация"

ИА “Морска администрация”

ИА “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе

Авиоотряд 28

Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София

Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив

Ръководител Гергана Алексиева
тел.: 02/9409 304
e-mail galeksieva@mtitc.government.bg
Звено за вътрешен одит
Надежда Симеонова - Ръководител
адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9 гр. София, 1000
тел.: 02/9409 429
имейл: Nsimeonova@mtitc.government.bg
Главен секретар
Директор Иван Иванов
тел.: 02/9409 451
e-mail ihrivanov@mtitc.government.bg
Директор Татяна Рангелова
тел.: 02/9409 541
e-mail trangelova@mtitc.government.bg
Директор Росица  Владимирова
тел.: 02/9409 417
e-mail rvladimirova@mtitc.government.bg
Директор Красимира  Стоянова
тел.: 02/9409 432
e-mail krstoyanova@mtitc.government.bg
Директор Калина Димитрова
тел.: 02/940 92 64
e-mail kivanova@mtitc.government.bg
Дирекция "Съобщения"
Директор Христо Христов
тел.: 02/949 2355
e-mail hhristov@mtitc.government.bg

Страници

Subscribe to Администрация