Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

29.12.2016

По проекта на Наредба за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби при проведеното законоустановено публично обсъждане на проекта на нормативен акт не са постъпили бележки и предложения.

Становища и предложения по проекта на на Наредба за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
11.11.2016

(Обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 67 от 2006 г., бр. 1 от 2008 г., бр. 31 от 2010 г.)

Становища и предложения по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване
11.10.2016

Справка за отразяване на становищата, получени в процеса на обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

11.10.2016

Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба № 37 за авиационните оператори

07.10.2016

Справка за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

10.09.2016

Справка за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

 

30.08.2016

Таблица с постъпилите в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

05.08.2016

По проекта на Наредба за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства, в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане