Вие сте тук

Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване надграден   речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис (тази година WSIS -  форумът отбелязва 10 годишнина) до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали само  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf (1,617 KB)

1 (8) | A (108) | B (107) | C (214) | D (106) | E (152) | F (64) | G (41) | H (40) | I (111) | J (5) | K (7) | L (35) | M (79) | N (45) | O (42) | P (89) | Q (3) | R (66) | S (118) | T (50) | U (27) | V (20) | W (34)
112 single European emergency number-112 единен европейски номер за спешни повиквания

The single European emergency number to dial free of charge in case of an emergency across the European Union (EU). Any citizen in the EU should be able to reach emergency services when dialling 112, either from their fixed or from their mobile phone. European citizens are increasingly travelling to other countries, for business or pleasure. There was a need for a single number across the EU that citizens would be able to remember even under the pressure of an emergency situation.

-

Единният европейски номер за спешни повиквания  се избира безплатно в случай на извънредна ситуация в Европейския съюз (ЕС). Всеки гражданин в ЕС трябва да може да достигне до служби за спешна помощ при набиране на номер 112, било от фиксирания си телефон, или от мобилния си телефон. Европейските граждани все повече пътуват до други държави, за бизнес или за удоволствие. В ЕС имаше нужда от единен номер, който гражданите биха могли да запомнят дори под натиска на извънредна ситуация.

116 Missing Children -116 Изчeзнали деца

116 + 3 digits are easy-to-remember and free-of-charge phone numbers to assist children and adults in need. The European Commission has reserved five short numbers with a single format 116 + 3 digits for helplines that should be accessible to everyone in Europe. The 116 numbers designated so far are: 116 000 = missing children hotline; 116 006 = helpline for victims of crime; 116 111 = children’s helpline; 116 117 = for non-emergency medical on-call services; 116 123 = emotional support helpline. The selected services tie in with wider EU objectives aimed at improving the wellbeing of European citizens, such as the European strategy for children’s rights in the case of 116 000 and 116 111.

-

116 + 3 цифри са лесни за запомняне и безплатни телефонни номера за подпомагане на деца и възрастни в нужда. Европейската комисия запази пет кратки номера с един формат 116 + 3 цифри за линии за помощ, които трябва да бъдат достъпни за всички в Европа. Определените досега 116 номера са: 116 000 = гореща телефонна линия за изчезнали деца; 116 006 = телефонна линия за жертви на престъпления; 116 111 = телефонна линия за деца; 116 117 = за неспешни медицински услуги по телефона; 116 123 = телефонна линия за емоционална подкрепа. Избраните услуги са в съответствие с по-широките цели на ЕС, насочени към подобряване на благосъстоянието на европейските граждани, като европейската стратегия за правата на децата в случаите с 116 000 и116 111.

1G-1G

1G refers to the first generation of wireless cellular technology (mobile telecommunications). These are the analog telecommunications standards that were introduced in the 1980s and continued until being replaced by 2G digital telecommunications. The main difference between the two mobile cellular systems (1G and 2G), is that the radio signals used by 1G networks are analog, while 2G networks are digital.

The voice itself during a call is encoded to digital signals in 2G whereas 1G is only modulated to higher frequency, typically 150 MHz and up. The inherent advantages of digital technology over that of analog meant that 2G networks eventually replaced them almost everywhere.

-

1G се отнася до първото поколение безжични клетъчни технологии (мобилни телекомуникации). Това са аналоговите телекомуникационни стандарти, въведени през 80-те години на миналия век, и се използваха, докато не бяха заменени от 2G цифровите телекомуникации. Основната разлика между двете мобилни клетъчни системи (1G и 2G) е, че радиосигналите, използвани от 1G мрежите, са аналогови, докато 2G мрежите са цифрови. Cамият глас по време на повикване е кодиран към цифрови сигнали в 2G, докато 1G се модулира само до по-висока честота, обикновено 150 MHz и нагоре.  Предимствата на цифровата технология в сравнение с   аналоговата означава, че 2G мрежите  заменят 1G почти навсякъде.

2G-2G

2G  is short for second-generation cellular technology. Three primary benefits of 2G networks over their predecessors were that phone conversations were digitally encrypted; 2G systems were significantly more efficient on the spectrum enabling far greater wireless penetration levels; and 2G introduced data services for mobile, starting with SMS text messages. 2G technologies enabled the various networks to provide the services such as text messages, picture messages, and MMS (multimedia messages). All text messages sent over 2G are digitally encrypted, allowing the transfer of data in such a way that only the intended receiver can receive and read it.

Evolution:

2.5G (GPRS) General Packet Radio Service

2.75G (EDGE)  Enhanced Data Rates for GSM Evolution

-

2G е клетъчна технология от второ поколение. Три основни предимства на 2G мрежите пред своите предшественици бяха, че телефонните разговори бяха цифрово кодирани; 2G системите са значително по-ефективни по отношение на спектъра, което позволява много по-големи нива на безжично проникване; и 2G въведе услуги за данни за мобилни устройства, като се започне с SMS текстови съобщения. 2G технологиите дават възможност на различните мрежи да предоставят услуги като текстови съобщения, картинни съобщения и MMS (мултимедийни съобщения). Всички текстови съобщения, изпратени през 2G, са цифрово кодирани, което позволява прехвърлянето на данни по такъв начин, че само получателят да може да ги получи и прочете.

Еволюция:2.5G (GPRS) , 2.75 G (EDGE)

3G-3G

Third generation  refers to the third generation of mobile telephony (that is, cellular) technology. The third generation, as the name suggests, follows two earlier generations. 3G finds application in wireless voice telephony, mobile Internet access, fixed wireless Internet access, video calls and mobile TV.

-

3G се отнася до третото поколение мобилна телефония (т.е. клетъчна) технология. Третото поколение, както подсказва името, следва предишните две поколения. 3G намира приложение в безжичната гласова телефония, мобилният достъп до Интернет, фиксирания безжичен Интернет достъп, видео разговори и мобилна телевизия.

4G-4G

The fourth generation of mobile telecommunications technology, succeeding 3G and preceding 5G. A 4G system, in addition to the usual voice and other services of 3G, provides mobile ultra-broadband Internet access, for example to laptops with USB wireless modems, to smartphones, and to other mobile devices. Even though 4G is a successor technology of 3G, there can be signification issues on 3G network to upgrade to 4G as many of them were not built on forward compatibility.

-

Четвъртото поколение мобилни телекомуникационни технологии, след  3G и преди 5G. Системата 4G, в допълнение към обичайния глас и други услуги на 3G, осигурява мобилен ултра-широколентов интернет достъп, например до лаптопи с безжични модеми USB, до смартфони и до други мобилни устройства. Въпреки че 4G е последователна технология на 3G, може да има проблеми с надграждането на  3G мрежата,  до 4G, тъй като мрежите не са били изградени с оглед по-нататъшна съвместимост.

5G-5G

The fifth generation mobile networks. It refers to the next major phase of mobile telecommunications standards beyond the current 4G/IMT-Advanced standards. 5G does not describe any particular specification in any official document published by any telecommunication standardization body.

5G will be the enabler of new applications that will be possible thanks to very high speeds and low latency, such as high definition video everywhere and augmented reality where the digital and physical world will become one. We will take seamless connectivity for granted, wherever we live, work, gather, or travel.

Through the new NR/new radio  standard, 5G will provide the needed capacity to make data traffic jams a thing of the past. Thanks to this new standard, 5G will evolve around enhanced Mobile Broadband, i.e. with faster access rate – about 10 times more than 4G – and helping to handle the vast increase of mobile traffic at an affordable cost.  5G will bring to the end user a seamless connectivity and will improve the mobile broadband experience in various circumstances (e.g. at the stadium, on aircraft or train). However, 5G will be more than faster mobile Internet speeds. It has the potential to transform our economic sectors.

-

Петото поколение мобилни мрежи.  Отнася се до следващата  фаза от стандартите за мобилни телекомуникации, след настоящите 4G / IMT-Advanced стандарти. 5G няма конкретна спецификация в нито един официален документ, публикуван от телекомуникационен орган по стандартизация. 5G ще даде възможност за нови приложения, които ще бъдат възможни благодарение на много високи скорости и ниска латентност/забавяне , като например видео с висока разделителна способност навсякъде и  реалност, където цифровият и физическият свят ще се превърнат в едно. Ще приемем безпрепятствената/непрекъсваема връзка за даденост, където живеем, работим, събираме се или пътуваме. Чрез новия стандарт NR/ново радио, 5G ще осигури необходимия капацитет, за да направи задръстванията/претоварването   на трафика на  данни нещо от миналото. Благодарение на този нов стандарт 5G ще се развие около подобрена мобилна широколентова връзка, т.е. с по-бърз достъп - около 10 пъти повече от 4G - и ще помогне да се справим с огромното увеличаване на мобилния трафик на достъпна цена. 5G ще донесе на крайния потребител безпроблемна свързаност и ще подобри мобилния широколентов интернет при различни обстоятелства (например на стадион, самолет или влак). Но 5G ще бъде повече от само по-бърз мобилен интернет. 5G  има потенциала да трансформира нашите икономически сектори.

5G Public-Private Partnership (5G PPP) -5G Публично-частно партньорство (5G ПЧП)

A €1.4 billion joint initiative between the European ICT industry and the European Commission to rethink the infrastructure and to create the Next generation of communication networks and services that will provide ubiquitous super-fast connectivity and seamless service delivery in all circumstances. 5G will enable among others:

• Providing 1000 times higher wireless area capacity and more varied service capabilities compared to 2010.

• Saving up to 90% of energy per service provided. The main focus will be in mobile.

• Communication networks where the dominating energy consumption comes from the radio access network.

• Reducing the average service creation time cycle from 90 hours to 90 minutes.

• Creating a secure, reliable and dependable Internet with a "zero perceived" downtime for services provision.

• Facilitating very dense deployments of wireless communication links to connect over 7 trillion wireless devices serving over 7 billion people.

• Enabling advanced user controlled privacy.

-

Съвместна инициатива в размер на 1,4 млрд. евро между европейската индустрия в областта на ИКТ и Европейската комисия за преосмисляне на инфраструктурата и за създаване на следващо поколение комуникационни мрежи и услуги, които ще осигурят повсеместна супер бърза свързаност и безпроблемно предоставяне на услуги при всякакви обстоятелства. 5G ще даде възможност, наред с другото:

• Осигуряване на 1000 пъти по-голям безжичен капацитет  и по-разнообразни възможности за обслужване в сравнение с 2010 г.

• Спестяване до 90% от енергията за предоставена услуга. Основният фокус ще бъде върху мобилните устройства.

• Комуникационни мрежи, където доминиращата консумация на енергия идва от мрежата за радиовръзка.

• Намаляване на средния цикъл на създаване на услуги от 90 часа на 90 минути.

• Създаване на сигурен,  и надежден интернет с "нулево възприемане/усещане " на  престой при предоставяне на услуги.

• Улесняване на много гъста инсталация на безжични комуникационни връзки за свързване на над 7 трилиона безжични устройства, обслужващи над 7 милиарда души.

• Осигуряване на  неприкосновеност контролирана от потребителя