Вие сте тук

Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „Термини на информационното общество”

Уважаеми потребители,

Пред вас е пилотният вариант на речника „Е-термини на информационното общество” – проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до приемането на програмата на ЕС „Цифрова Европа” и стратегията на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали само две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини на информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие в организираните дискусии, които планираме в близко бъдеще и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. Очакваме да се включат и най-младите сред тях, за да се запознаят с нашия прохождащ колега /талисман/ многознаещия e-GISO (от е-Glossary of Information Society).

Да пожелаем „на добър час” на това иновативно начинание и активен интелектуален обмен в чудния свят на информационното общество!

Екип на речник „Термини на ИО”

Речник.pdf (2,46МБ)

A (72) | B (90) | C (157) | D (62) | E (101) | F (44) | G (26) | H (31) | I (81) | J (5) | K (3) | L (24) | M (65) | N (36) | O (28) | P (76) | Q (3) | R (52) | S (95) | T (40) | U (26) | V (16) | W (29)
access-достъп
1. The ability of users to gain entree to services and information. A general term of reference to the rights that users have to interact with a system entity in order to manipulate, use, gain knowledge of, and/or obtain a representation of some and/or all of a system entity's resources (users).
2. Making facilities and/or services available to another undertaking, under defined conditions, on either an exclusive or non-exclusive basis, for the purpose of providing electronic communications services, including when they are used for the delivery of Information Society services or broadcast content services (services).
-1. Способността на потребителите да получават достъп до услуги и информация. Общ термин, отнасящ се до правата, които имат потребителите, за да си взаимодействат с дадена системна единица, с цел да работят, използват, получават знания и/или да получат представяне на някои и/или на всички системни ресурси (потребители).2. Предоставяне на съоръжения и/или услуги на друго предприятие при определени условия на изключителна или неизключителна основа с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за доставяне на услуги, свързани с информационното общество или услуги за разпространение на радио и телевизионно съдържание (услуги).
access control list (ACL)<br>-списък за контролен достъп
A list managed by a network administrator that itemizes what a user is permitted to access and the type of access granted.-Списък, управляван от мрежов администратор, в който се изброява всичко, до което потребителят има позволен достъп и вида на предоставения достъп.
access network<br>-мрежа за достъп
A network that connects directly to the end user or customer. Access networks connect to the backbone, which is a network made up of high-speed lines between major switching points.
-Мрежа, която се свързва директно с крайния потребител или с клиента. Мрежите за достъп се свързват с опорната мрежа, която представлява мрежа, изградена от високоскоростни линии между основни комутационни точки.
access point-точка за достъп
A network that connects directly to the end user or customer. Access networks connect to the backbone, which is a network made up of high-speed lines between major switching points.
-Мрежа, която се свързва директно с крайния потребител или с клиента. Мрежите за достъп се свързват с опорната мрежа, която представлява мрежа, изградена от високоскоростни линии между основни комутационни точки.
accessibility-достъпност
The degree to which a product, device, service is available to as many people as possible.-Степента, до която даден продукт, устройство или услуга са достъпни за колкото е възможно повече хора.
acquis communautaire<br>-достиженията на правото на ЕС
The Community acquis or acquis communautaire sometimes called the EU acquis and often shortened to acquis is the accumulated legislation, legal acts, and court decisions which constitute the body of the European Union law. The term is French:acquismeaning that which has been agreed upon, andcommunautairemeaning of the community.
-Достиженията на правото на Общността или на правото на Европейския съюз (съкратено достиженията на правото на ЕС, достиженията на правото), е натрупаното законодателство, нормативни актове и съдебни решения, които съставляват сърцевината на правото на Европейския съюз. Терминът е френски: „acquis”означава това, което е договорено и „communautaire”означава на Общността.
activation key-ключ за активиране
An electronic card which can be used to activate a ballot paper on a voting computer.-Електронна карта, която може да се използва за активиране на хартиена бюлетина на компютъра за гласуване.
active partition-активен дял<br>
A partition on a hard disk drive that is set as the bootable partition and usually contains the operating system to be used on the computer. Only one partition on a computer can be set as an active or bootable partition on a hard disk drive.-Дял от твърдия диск, определен като стартов дял; обикновено съдържа операционна система, която се използва от компютъра. Само един дял на даден компютър може да се определи като активен или стартов дял върху твърдия диск.
active subscriber line-активна абонатна линия
PSTN/ ISDN subscriber line that is identified by a subscriber number, through which incoming/outgoing calls to/from the subscriber are made.-Абонатна линия, която се идентифицира с абонатен номер, чрез който се осъществяват входящи/изходящи повиквания към/от абоната.
activeX-activeX
An applet or a small program created to control interactivity on web pages that has to be downloaded to gain access to the full functionality.-Приложение или малка програма, създадена, за да управлява интерактивността на уеб-страници, която трябва да бъде изтеглена за получаване на достъп до пълната й функционалност.
adapter card<br>-карта за адапте
An expansion card that increases the number of controllers and ports available on a computer.-Разширителна карта, която увеличава броя на контролерите и портовете на компютъра.
address-адрес
A sequence of digits and/or symbols used to identify a given element or termination point of an electronic communications network in routing, excluding an Internet address.
-Последователност от цифри и/или символи, използвани за идентифициране на даден елемент или крайна точка от електронна съобщителна мрежа при маршрутизация, с изключение на интернет адрес.
address bus-адресна шина<br>
An unidirectional pathway that carries addresses generated by the CPU to the memory and I/O elements of the computer.-Еднопосочна пътека, която пренася адреси, генерирани от процесора към паметта и входно-изходните устройства на компютъра.
address resolution protocol (ARP)-протокол за анализ на адреси
It discovers the local address (MAC address) of a station on the network when the IP address is known. End stations as well as routers use ARP to discover local addresses:
-a Switch used with the ARP command that displays the cache.-d Switch used with the ARP command that deletes an entry from the ARP cache.
-Той открива локалния адрес (MAC адрес) на определена станция в мрежата, когато IP адресът е познат. Крайните станции, както и рутерите използват протокол за анализ на адресите (ARP), за да откриват локални адреси:
-a Суич, използван с ARP команда за показване на кеш.- d Суич, използван с ARP команда за изтриване на въведени данни от ARP кеш.
adopt-приемам
To accept something formally and put it into effect (toadopta constitutional amendment, a law, a directive).

-Да се приеме нещо официално и да влезе в сила (да се приеме конституционна поправка, закон, директива).
advanced configuration and power interface (ACPI)-интерфейс за конфигуриране на напрежението на захранването
An advanced configuration and power Interface enables the operating system to control the amount of power given to each device attached to the computer.
-Интерфейса за конфигуриране на напрежението на захранването дава възможност на операционната система да контролира количеството напрежение, подадено до всяко устройство, свързано към компютъра.
advanced mobile telephone system-усъвършенствана мобилна телефонна система
An analog mobile cell phone system standard developed by Bell Labs.
-Стандарт за аналогова система за мобилни клетъчни телефони, разработен от Бел Лабс.
advertising-рекламиране
Paid announcements in newspapers, radio/TV stations or electronic media aimed at making the public to purchase a product or a service.
-Платени съобщения във вестници, радио/телевизионни станции или електронни медии, целящи да накарат обществото да закупува продукт или услуга.
advisory board-консултативен съвет
A body that advises the management of a corporation, organization, or foundation. Unlike the Board of Directors the advisory board does not have authority to vote on corporate matters, nor a legal responsibility.-Орган, който съветва ръководството на дадена корпорация, организация или фондация. За разлика от Борда на директорите консултативният съвет няма правомощия да гласува по корпоративни въпроси, нито има правна отговорност.
advocate-призовавам
The act of recommending or supporting a cause or policy publicly.-Дейността, свързана с публично препоръчване или подкрепяне на кауза или политика.
affiliate-клон<br>
A business enterprise that is directly or indirectly owned and controlled by another enterprise.
-Бизнес предприятие, което е пряко или непряко притежавано и контролирано от друго предприятие.
afk(away from keyboard)-съкращение в чатове
A chat abbreviation meaning away from keyboard.-Съкращение, използвано в чатове, което означава далеч от клавиатурата.
against the background of-на фона на
Something that is located behind the scene or in the surrounding area.
-Нещо, което е разположено зад дадена сцена или се намира в обкръжаващата площ.
agenda-програма, дневен ред
A list of items to be discussed at a formal meeting.
-Списък от точки, които ще бъдат обсъждани на официално събрание.
aggregation-събиране<br>
The act of collecting units or parts into a mass or whole.
-Дейността, свързана със събирането на единици или части в масив или едно цяло.
aircraft earth station-наземна станция за самолет
An earth station situated on the board of an aircraft.-Земна станция, разположена на борда на самолет.
airframe-airframe
An open source cloud computing platform targeted at organizations in the thinking stage of adopting a private cloud services model or evaluating options and alternatives for private cloud solutions.
-Облачна компютърна платформа с отворен код, насочена към организации, които се намират в мисловната фаза на приемането на модел на частни облачни услуги или в етапа на оценяване на възможности и алтернативи за частни облачни решения.
alert box-прозорец със съобщение за опасност
A particular type of dialog box that occurs in a graphical user interface.
-Определен вид диалогов прозорец, който се появява в графичния потребителски интерфейс.
allocated costs-разпределение на разходите

-
allowance<br>-периодично отпускана сума
An amount of money that is permitted, especially within a set of regulations or for a specified purpose.-Парична сума, която се отпуска, особено според набор от разпоредби или за постигането на определена цел.
alternative network operators (ANO)-алтернативни мрежови оператори<br>
Network operators that are diffrent from the incumbant.
-Мрежови оператори, които са различни от историческия оператор.
alternative telecommunications operators-алтернативни телекомуникационни оператори
A provider of telecommunications services that is different from the current supplier.
-Доставчик на телекомуникационни услуги, който е различен от настоящия доставчик.
always-on connection-постоянно изградена некомутируема връзка
An always-on connection means a non-dial-up connection that is always connected to the network.-Винаги изградена връзка означава некомyтируема връзка, която винаги е свързана с мрежата.
analog device-аналогово устройство
A type of device that represents data by continuously variable physical quantities, such as length, mass, temperature, or pressure.-Вид устройство, което представя данни чрез непрекъснато променящи се физически величини, като например дължина, маса, температура или налягане.
analog transmission-аналогов пренос
Signal transmission over wires or through the air where information is conveyed through the variation of some combination of signal amplitude, frequency and phase.-Предаване на сигнали по жици или въздух, където информацията се пренася чрез изменението на комбинация от сигнални амплитуди, честота и фаза.
analogue terrestrial broadcasting<br>-наземно аналогово радиоразпръскване
Emission by terrestrial radio transmitters of analogue radio and/or television signals intended for reception by the public.
-Излъчване от земни радиопредаватели на аналогови радио- и/или телевизионни сигнали, предназначени за приемане от публиката.
anti-social networking-анти-социална мрежа
An online community of people specifying why certain people are your enemies.
-Онлайн общество от хора, които определят защо дадени хора са ваши врагове.
any other business (agenda)-всякакви други въпроси (в дневен ред)
Additional discussion topics that have not been included in the agenda of a meeting.-Допълнителни теми за дискусия, които не са били включени в дневния ред на събрание.
anything-as-a-service-всяко нещо като услуга
Anything-as-a-service, or XaaS, refers to the growing diversity of services available over the Internet via cloud computing as opposed to being provided locally, or on premises.
-„Всяко нещо като услуга” или XaaS отразява нарастващото многообразие на услуги, достъпни в Интернет чрез изчисления в облак/облачна технология за разлика от тези, които се предоставят по места или в сградите.
apologia-апология<br>
A strong defense or justification of one's beliefs, attitudes, or actions.-Силна защита или мотивиране на нечии вярвания, отношение или действия.
application (APP)-приложение
A program that performs a function directly for a user.-Програма, която изпълнява функция директно за потребителя.
application form-формуляр за кандидатстрване, заявление
A form to be filled in when applying for a job, grant etc.
-Формуляр, който се попълва при кандидатстване за работа, безвъзмездна помощ и т.н.
application layer-приложен слой

-
application process-1. приложен процес2. процес на кандидатстване

-
application program interface (API)-интерфейс за приложни програми

-
application programming interface (API)-интерфейс за програмиране на приложения
A set of tools, routines and protocols used to develop software applications that will be compatible with a certain operating system.-Набор от инструменти, процедури и протоколи, използвани за разработване на софтуерни приложения, които ще бъдат съвместими с определена операционна система.
application software-приложен софтуер
All the computer software that causes a computer to perform useful tasks.-Целия компютърен софтуер, който кара даден компютър да изпълнява полезни задачи.
Applied Research and Communications Fund (ARC Fund)<br>-Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (фондация ПИК)
A non-governmental and non-profit organization which is actively involved in the efforts to shape policies and developments towards information society and knowledge economy and innovation in a national, regional, European and global context.
-Неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за развитието на съвременното информационно общество, основавано на знанието в условията на информационните технологии и иновациите в национален, регионален, европейски и глобален контекст.
appropriation-определяне, отпускане (на сума)
A legislative allocation of money for a specific purpose.-Законово разпределяне на пари с определена цел.
Article 19International Human Rights Organization-„Член 19” - Международна организация за правата на човека
„Article 19” is an international human rights organization. It was founded in 1987 to pursue the protection and promotion of freedom of expression and freedom of information worldwide. It takes its mandate from the Universal Declaration of Human Rights (art.19) which guarantees the right to freedom of expression and freedom of information as a fundamental human right.-„Член 19” е международна организация за човешките права. Тя е основана през 1987 г. като целта й е да защитава и насърчава свободата на изразяването и свободата на информацията в целия свят. Мандатът й произтича от чл.19 на Всеобщата декларация за правата на човека, който гарантира правото на свобода на изразяването и правото на информация като основно човешко право.
ASAP (as soon as possible)-колкото е възможно по-скоро
An abbreviation used in online chats and e-mail messages.-Съкращение, което се използва в онлайн чатове или в електронни съобщения.
assets<br>-активи
рroperty of all kinds, including real and personal, tangible and intangible-Собственост от всякакъв вид, включително реална и лична, материална и нематериална.
assistive technology-помощна технология
-
Association of Bulgarian Broadcasters (ABBRO)-Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)
A voluntary, independent, non-governmental body representing radio and TV operators in Bulgaria.http://www.abbro-bg.org/-Доброволна, независима и неправителствена организация с идеална цел, която представлява интересите на радио и телевизионната индустрия в България.http://www.abbro-bg.org/
asymmetric DSL (ADSL)-асиметрична цифрова абонатна линия
Currently the most common DSL implementation. Speeds vary from 384 kbps to more than 6 Mbps downstream. The upstream speed is typically lower.-Най-разпространеното внедряване на цифрова абонатна линия (DSL) в момента. Скоростта варира от 384 kbps до повече от 6 Mbps за долен праг. Скоростта за горния праг обикновено е по-ниска.
asymmetric encryption-асиметрично шифроване/кодиран
A method for encrypting data on a network. Uses a private key for writing messages and a public key to decode the messages. Only the private key needs to be kept secret. Public keys can be distributed openly.-Метод за шифроване на данни в мрежата. Използва се частен ключ за писане на съобщения и публичен ключ за дешифроване на съобщенията. Единствено частният ключ трябва да се пази в тайна. Публичните ключове се разпространяват свободно.
asynchronous transfer mode (ATM)-режим на асинхронно пренасяне на данни
A network technology based on transferring data in cells or packets of a fixed size. The small, constant cell size allows ATM equipment to transmit video, audio, and other data over the same network assuring that no single type of data hogs the line.-Мрежова технология, основаваща се на пренос на данни чрез клетки или пакети с фиксиран размер. Малкият, постоянен размер на клетката позволява на ATM оборудването да пренася видео, аудио записи и други данни в същата мрежа като гарантира, че нито един вид данни не се изкривява по линията.
attenuation-намаляване
In general terms, a reduction in signal strength.-В общи линии, намаляване силата на сигнала.
audio-video interface (AVI)-аудио-видео интерфейс
Аudio video interleave, the standard audio/video format .AVI files, which end with an .avi extension, require a special player.-Aудио–видео формат, стандартен аудио-видео формат .AVI файлове, които завършват с разширение .avi, изискват специален плейър.
audiovisual media servicеs-аудиовизуални медийни услуги
Services that are under the editorial responsibility of a media service provider and the principal purpose of which is the provision of programmes, in order to inform, entertain or educate the general public by electronic communications networks. Audiovisual media services are either TV programs or audiovisual media services on demand.
-Услуги, които са в рамките на редакционната отговорност на доставчика на медийни услуги и чиято главна цел е предоставянето на програми, които информират, забавляват или образоват широката публика чрез електронни съобщителни мрежи. Аудиовизуалните медийни услуги са или телевизионни програми, или аудиовизуални медийни услуги по поръчка.
auditing-одит
An independent evaluation of a person, organisation, system, process, entity, project or product which includes quantitative and qualitative analysis.-Независима оценка на лице, организация, система, процес, предприятие, проект или продукт, която включва количествен и качествен анализ.
authentication-удостоверяване (автентикация)
The provision of assurance regarding the claimed identity of a person or data.-Предоставяне на гаранции за самоличността на лице или данни.
authenticity-автентичност<br>истинност<br>достоверност
A fundamental component of information security, the quality or condition of being trustworthy or genuine.-Основен компонент за сигурността на информацията, качеството или състоянието, което показва, че тя заслужава доверие или е истинска.
automatic private IP addressing (APIPA)-автоматично частно IP адресиране
An operating system feature that enables a computer to assign itself an address if it is unable to contact a DHCP server. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved private IP addresses in the range of 169.254.0.0 -169.254.255.255 for APIPA.-което позволява на компютъра да си създаде адрес, ако не успее да се свърже с DHCP сървъра. Фирмата, отговаряща за разпределянето на интернет адреси (Internet Assigned Numbers Authority - IANA) е запазила частни IP адреси от поредицата 169.254.0.0 -169.254.255.255 за APIPA
automatic redial-автоматично пренабиране
In telecommunication, an automatic redial is a service feature that allows the user to dial by depressing a single key or a few keys, the most recent telephone number dialed at that device.-В далекосъобщенията автоматично пренабиране е характеристика на услуга, която позволява на потребителя да набере чрез натискане на един бутон или на няколко бутона, последния телефонен номер, набран от това устройство.
automatic transmitter power control (ATPC)-автоматично управление на мощността на предавателя
The automatic control of the transmitter's power.-Автоматичен контрол на мощността на предавателя.
automatic update-автоматично обновяване
A utility that makes the application check for critical updates over a certain period of time.-Програма, която кара приложението да проверява за критично важни актуализации през определено време.
autoresponder-автоматичен отговор
A computer program that automatically responds with a prewritten message to anyone who sends an email message to a particular email address or uses an online feedback form.-Компютърна програма, която автоматично отговаря с предварително написано съобщение на всеки, който изпраща e-mail съобщение до даден e-mail адрес или използва онлайн формуляр за обратна връзка.
avatar-аватар
Translated from Sanskrit as incarnationit is the graphical representation of the user or his/her character in a three-dimensional or two-dimensional (icon) form.
-Преведен от санскритски като въплъщение, означава графично представяне на потребителя или на неговия герой в триизмерна или двуизмерна (като икона) форма.
awarding public procurement-възлагане на обществена поръчка
The act of authorizing a company/individual to sell goods or to perform services for a government institution.-Дейността по упълномощаването на фирма/физическо лице да продава стоки или да извършва услуги за държавна институция.
аccountability-отчетност<br>
The obligation to explain and justify a certain action to another party.-Задължението да се обясни и оправдае дадено действие пред друго лице.
аmendment act<br>-изменение на закон
An Act that adds, removes or substitutes text in an existing Act. These modifications to the text are called amendments.-Закон, който добавя, премахва или заменя текст в съществуващ закон. Тези изменения на текста се наричат „поправки”.