Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на платформа за подготовка, провеждане и анализ на учения по киберсигурност и осъвременяване на модел и провеждане на учение в министерството на транспорта, информационните технологи

Номер: 
8772
Дата на публикуване: 
14.01.2016 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на платформа за подготовка, провеждане и анализ на учения по киберсигурност и осъвременяване на модел и провеждане на учение в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0001

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на платформа за подготовка, провеждане и анализ на учения по киберсигурност и осъвременяване на модел и провеждане на учение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“, при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на лицензи за софтуерна платформа за планиране, подготовка, провеждане, контрол и анализ на компютърно подпомагани учения по киберсигурност (Cyber Exercise Platform). Инсталиране и настройка на платформата, и провеждане на обучение за работа с платформата.”

Обособена позиция № 2: „Анализ и адаптиране на модели от ЕС и НАТО за целите на осъвременяване на съществуващия модел в МТИТС за планиране и провеждане на компютърно подпомагани учения по киберсигурност. Планиране, подготовка, провеждане и анализ на учение по киберсигурност в МТИТС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министерството.”

Решение (221.83 KB) Удостоверение за време

Обявление (1.21 MB) Удостоверение за време

Документация (5.9 MB) Удостоверение за време

Приложения (168.73 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (194.11 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (1.11 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (274.11 KB) Удостоверение за време

Протоколи №2 и №3 (6.35 MB) Удостоверение за време

Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител (605.62 KB) Удостоверение за време

Договор Д-26 (2.53 MB) Удостоверение за време

Приложение към Договор Д-26 (990.96 KB) Удостоверение за време

Договор Д-27 (2.89 MB) Удостоверение за време

Приложение към Договор Д-27 (1004.75 KB) Удостоверение за време