Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0017

Номер: 
8214
Дата на публикуване: 
31.08.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0017

Предварителен контрол

Решение (226.51 KB) Удостоверение за време

Обявление (362.81 KB) Удостоверение за време

Документация (36.94 MB) Удостоверение за време

Приложения (80.76 KB) Удостоверение за време

Доклад предварителен контрол (139.89 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (35.96 KB) Удостоверение за време

Разяснение №2 по документацията (45.55 KB) Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (79.95 KB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (63.35 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (1.67 MB) Удостоверение за време

Протокол №1А (2.98 MB) Удостоверение за време

Информация за отваряне на ценовите оферти (389.96 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (2.47 MB) Удостоверение за време

Протокол №3 (2.42 MB) Удостоверение за време

Протокол №4 (2.51 MB) Удостоверение за време

Писмо и заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ” (123.06 KB) Удостоверение за време

Информация за възстановени гаранции за участие (157.05 KB) Удостоверение за време

Информация за освободени банкови гаранции (271.11 KB) Удостоверение за време

Информация за сключен договор:

Сключен договор  с предмет  „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ“ (2.38 MB) Удостоверение за време

Приложения към договор „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ“ (3.64 MB) Удостоверение за време

Възлагане/ прекратяване