Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата ин

Номер: 
8133
Дата на публикуване: 
17.04.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0010