Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”), публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0009

Номер: 
8108
Дата на публикуване: 
16.04.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”), публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0009

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните.

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир).

Предварителен контрол

Решение (227.14 KB) Удостоверение за време

Обявление (386.65 KB) Удостоверение за време

Документация (1.53 MB) Удостоверение за време

Решение за промяна, публикувано в АОП с Номер: РД-14-48 от 29.04.2015 г., ID на документа 664479 (253.38 KB) Удостоверение за време

Заглавна страница на документацията след промяна (242.3 KB) Удостоверение за време

Документация след промяна (1.55 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (74.86 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (1.53 MB) Удостоверение за време

Протокол №2 (1.88 MB) Удостоверение за време

Протокол №3 (2.53 MB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-100/10.08.2015 г. (814.06 KB) Удостоверение за време

Договор № Д-55/11.09.15 г. с „Комсофт“ ООД и приложенията към него (68.99 MB) Удостоверение за време

Договор № Д-56/12.09.15 г.  с „Диджитек“ ООД и приложенията към него, част 1 (37.31 MB) Удостоверение за време

Приложения към Договор № Д-56/12.09.15 г. част 2 (30.66 MB) Удостоверение за време

Договор № Д-57/12.09.15 г.  с „Диджитек“ ООД и приложенията към него (58.94 MB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка:

Info_D_55_2015.pdf (234.83 KB) Удостоверение за време

Info_D_57_2015.pdf (235.55 KB) Удостоверение за време

Info_D_56_2015.pdf (232.6 KB) Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0009_D_55_2015.pdf (78.13 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0009_D_56_2015.pdf (78.81 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0009_D_57_2015.pdf (78.6 KB) Удостоверение за време