Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ: „ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ“ С ОБХВАТ ОТ БУЛ.“БРЮКСЕЛ“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) ДО УЛ. „МИМИ БАЛКАНСКА

Номер: 
8383
Дата на публикуване: 
31.07.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ: „ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ“ С ОБХВАТ ОТ БУЛ.“БРЮКСЕЛ“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) ДО УЛ. „МИМИ БАЛКАНСКА“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0016

Решение (231.2 KB) Удостоверение за време

Обявление (373.99 KB) Удостоверение за време

Документация (30.24 MB) Удостоверение за време

Приложения към документация (1.56 MB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (55.42 KB) Удостоверение за време

Разяснение №2 по документацията (73.53 KB) Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (51.84 KB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (78.11 KB) Удостоверение за време

Разяснение №5 по документацията (73.04 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти (3.46 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценовите оферти (35.22 KB) Удостоверение за време

Протокол № 2 от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класираните оферти (133.11 KB) Удостоверение за време

Протокол № 3 от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класираните оферти (551.1 KB) Удостоверение за време

Протокол № 4 от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класираните оферти (168.03 KB) Удостоверение за време

Заповед за избор на изпълнител (206.84 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранциите за участие (174.49 KB) Удостоверение за време

Договор № Д-4/05.01.2016 г. (4.53 MB) Удостоверение за време

Информация за гаранциите за участие (150.6 KB) Удостоверение за време