Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и

Номер: 
8118
Дата на публикуване: 
30.03.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0007

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“,  със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Северозападен район на планиране“;

Обособена позиция 2 „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Северен централен район на планиране“;

Обособена позиция 3 „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Североизточен район на планиране“;

Обособена позиция 4 „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Югозападен район на планиране“;

Обособена позиция 5 „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Южен централен район на планиране“;

Обособена позиция 6 „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Югоизточен район на планиране“

Предварителен контрол

Решение (250.17 KB) Удостоверение за време

Обявление (1.65 MB) Удостоверение за време

Документация (4.34 MB) Удостоверение за време

Документация (1.32 MB) Удостоверение за време

Доклад  - предварителен контрол (63.63 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (1.08 MB) Удостоверение за време

Решение за промяна (230.94 KB) Удостоверение за време

Разяснение №2 по документацията (88.57 KB) Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (151.75 KB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (283.62 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (1.51 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (61.11 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (1.71 MB) Удостоверение за време

Протокол №3 (315.34 KB) Удостоверение за време

Протокол №4 (548.54 KB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-80 (704.5 KB) Удостоверение за време

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2 от процедура за възлагане на обществена поръчка (228.17 KB) Удостоверение за време

Договор ОП 1 (922.74 KB) Удостоверение за време

Приложения към договор ОП 1 (5.88 MB) Удостоверение за време

Договор ОП 3 (1.12 MB) Удостоверение за време

Приложения към договор ОП 3 (5.97 MB) Удостоверение за време

Договор ОП 4 (1.14 MB) Удостоверение за време

Приложения към договор ОП 4 (12.65 MB) Удостоверение за време

Договор ОП 5 (1.12 MB) Удостоверение за време

Приложения към договор ОП 5 (7.54 MB) Удостоверение за време

Договор ОП 6 (927.34 KB) Удостоверение за време

Приложения към договор ОП 6 (5.74 MB) Удостоверение за време

Информация за гаранция за участие (111.05 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-49 от 31.07.2015 г. – ОП  1 (178.51 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-48 от 31.07.2015 г. – ОП  3 (178.39 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-46 от 31.07.2015 г. – ОП  4 (176.77 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-45 от 31.07.2015 г. – ОП  5 (178.49 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-47 от 31.07.2015 г. – ОП  6 (178.12 KB) Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0007_D_45_2015.pdf (77.85 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0007_D_46_2015.pdf (78.37 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0007_D_47_2015.pdf (78.21 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0007_D_48_2015.pdf (80 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0007_D_49_2015.pdf (77.91 KB) Удостоверение за време