Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронното правителство с оглед на

Номер: 
8050
Дата на публикуване: 
12.02.2015 г.
Наименование: 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ № К13-32-1/30.09.2013 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд” и проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии” № К13-22-1/05.03.2014 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, публикувана в РОП под номер 00042-2015-0002

Решение (229.13 KB) Удостоверение за време

Обявление (370.06 KB) Удостоверение за време

Документация (830 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (338.51 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (2.66 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови предложения (1.15 MB) Удостоверение за време

Протокол №2 (925.93 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (400.02 KB) Удостоверение за време

Протокол №4 (463.76 KB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-68/04-06-2015 (314.22 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (100.77 KB) Удостоверение за време

Договор Д-31/02.07.2015 г. (3.89 MB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (121.62 KB) Удостоверение за време

Приложения към Договор Д-31/02.07.2015 г.:

Приложение №1 (70.37 KB) Удостоверение за време

Приложение №2 (3.6 MB) Удостоверение за време

Приложение №3 (731.84 KB) Удостоверение за време

Приложение №4 (725.73 KB) Удостоверение за време

Приложение №5 (563.3 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0002_D_31_2015.pdf (76.02 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0002_D_31_2015.pdf (74.9 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0002_D_31_2015.pdf (75.67 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор (270.93 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за изпълнение (12.44 KB) Удостоверение за време