Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на дейности за информация и публичност“, публикувана под номер 00042-2014-0015 в Регистъра на обществените поръчки 00042-2014-0015

Номер: 
7820
Дата на публикуване: 
26.11.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на дейности за информация и публичност“, публикувана под номер 00042-2014-0015 в Регистъра на обществените поръчки 00042-2014-0015

със следните обособени позиции:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Осигуряване на дейности за информация и публичност“ по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ № К13-32-1/30.09.2013 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Осигуряване на дейности за информация и публичност“ по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ № К13-22-1/05.03.2014 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Oперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0015 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Решение (227.68 KB) Удостоверение за време

Обявление (382.53 KB) Удостоверение за време

Документация (5.17 MB) Удостоверение за време

Решение за прекратяване на процедурата (229.79 KB) Удостоверение за време