Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и пр

Номер: 
7845
Дата на публикуване: 
14.11.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“: „Участие в мониторинга и контрола на дейностите по обучение с цел осигуряване на изчерпателност, достоверност и професионална експертиза на качеството на обучителните процеси и програми”, публикувана в РОП под уникален номер 00042-2014-0014

Обявлението и решението са публикувани под номер 0042-2014-0014 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

1. Решение (226.84 KB) Удостоверение за време

2. Обявление (308.29 KB) Удостоверение за време

3. Документация (3.5 MB) Удостоверение за време

4. Приложения (425.5 KB) Удостоверение за време

5. Разяснение №1 по документацията (77.57 KB) Удостоверение за време

6. Протокол № 1 (265.68 KB) Удостоверение за време

7. Протокол № 2 (972.95 KB) Удостоверение за време

8. Уведомяване за отваряне на ценови оферти (77 KB) Удостоверение за време

9. Протокол № 3 (598.12 KB) Удостоверение за време

10. Протокол № 4 (608.58 KB) Удостоверение за време

11. Заповед №РД-14-15 (113.99 KB) Удостоверение за време

12. Договор (8.2 MB) Удостоверение за време

13. Приложения (2.6 MB) Удостоверение за време

14. Информация за гаранцията за участие (102.21 KB) Удостоверение за време

15. Информация за гаранцията за участие (100.97 KB) Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0014_D_14_2015.pdf (75.35 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор (176.32 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за изпълнение (35.24 KB) Удостоверение за време