Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПО

Номер: 
8887
Дата на публикуване: 
12.02.2016 г.
Наименование: 

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. на ЦООП

Покана (3.99 MB) Удостоверение за време

Забележка: Съгласно разписания ред в Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г., мини-процедурата следва да се проведе в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)

Решение за избор на изпълнител № РД-14-13/25.02.2016 г. (1.97 MB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (5.27 MB) Удостоверение за време

Договор Д-21/22.03.2016 г. (393.71 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

SPOR_446_D_21_2016.pdf (77.9 KB) Удостоверение за време

SPOR_446_D_21_2016.pdf (77.98 KB) Удостоверение за време