Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Ра

Номер: 
8701
Дата на публикуване: 
18.01.2016 г.
Наименование: 

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г. на ЦООП

Покана (2.41 MB) Удостоверение за време

Забележка: Съгласно разписания ред в Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г., мини-процедурата следва да се проведе в системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Решение за избор на изпълнител № РД-14-10/09.02.2016 г. (2.45 MB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (13.4 MB) Удостоверение за време

Договор с рег. № Д-16 от 10.03.2016 г. (13.13 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

SPOR_445_D_16_2016.pdf (81.74 KB) Удостоверение за време