Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на ка

Номер: 
8662
Дата на публикуване: 
17.11.2015 г.
Наименование: 

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2

Покана (848.61 KB) Удостоверение за време

Приложение №1 - Образец на оферта  (55 KB) Удостоверение за време

Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка   (19.25 KB) Удостоверение за време

Приложение №3 - Образци на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  (15.53 KB) Удостоверение за време

Приложение №4 - Проект на договор  (90 KB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (1.74 MB) Удостоверение за време

Заповед за избор на изпълнител (2.26 MB) Удостоверение за време

Договор Д-3 от 05.01.2016 г. (49.21 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

SPOR_417_D_3_2016.pdf (76.89 KB) Удостоверение за време

SPOR_417_D_3_2016.pdf (76.33 KB) Удостоверение за време