Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна партия, факс хартия, цветна хартия, картон и др. за нуждите на МТИТС“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-428/26.10.201

Номер: 
8658
Дата на публикуване: 
16.11.2015 г.
Наименование: 

Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна партия, факс хартия, цветна хартия, картон и др. за нуждите на МТИТС“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-428/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 3